Historisk arkiv

Effektivisering av den sivile rettspleien i politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen).

Forslaget åpner for at politiets oppgaver med sivil rettspleie kan samles i større områder enn det enkelte lensmanns- eller politistasjonsdistrikt.

– Nærpolitireformen skal gi et bedre, mer effektivt og fleksibelt politi. Da er det viktig at også de sivile rettspleieoppgavene kan organiseres i større og mer samordnete enheter. Med dette lovforslaget faller en viktig brikke i nærpolitireformen på plass, uttaler justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

1. januar 2006 ble den sivile rettspleien på grunnplanet samlet i politi- og lensmannsetaten. Oppgavene er i hovedsak knyttet til namsfunksjonen (tvangsfullbyrdelse og tvisteloven), gjeldsordningssaker, stevnevitnefunksjonen, lensmannsskjønn og sekretariatsfunksjonen for forliksrådene.

Ordningen med lensmannsskjønnene foreslås opphevet og i hovedsak overført til jordskifterettene. Utover det, foreslås det ikke endringer i politi- og lensmannsetatens oppgaveportefølje.