Prop. 33 L (2016–2017)

Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

Proposisjonen omhandler endringer i rettergangslovgivningen om organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet i politiet. Lovforslagene følger opp Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Det åpnes opp for at politiets oppgaver knyttet til den sivile rettspleien kan samles i større områder enn det enkelte lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i en rekke lover for å overføre skjønnsoppgaver fra politi- og lensmannsetaten til i hovedsak jordskifterettene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget