Historisk arkiv

Ingen nye omorganiseringer av politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert anbefalingene til særorganutvalget, og kommet frem til at det ikke er nødvendig å sette i gang nye omstillingsprosesser nå.

– Politireformen er den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i norsk politi frem mot 2020. Omstillingsarbeidet i politiet må konsentreres om gjennomføringen av reformen, og det vil på nåværende tidspunkt være svært krevende å følge opp nye og omfattende organisasjonsmessige endringer i etaten, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Regjeringen nedsatte et utvalg 11. mai 2016 for å se på funksjon og kapasitet for politiets særorganer samt en vurdering av politiets nasjonale beredskapsressurser (særorganutvalget).

Utvalget leverte sin utredning, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap – Fremtidig organisering av politiets særorganer, 18. mai 2017.

I utredningen kommer særorganutvalget med flere konkrete anbefalinger til endring av dagens organisering og oppgaveløsning i politiet. En eventuell realisering av forslagene medfører nye og omfattende omorganiseringer i politiet.

Utredningen har vært på høring.