Historisk arkiv

Mer fleksibel organisering av den sivile rettspleie i politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I tråd med nærpolitireformen skal det legges til rette for større og mer fleksible enheter i politidistriktene. For å få til det, må bestemmelsen om at hver enkelt lensmann er namsmann i sitt distrikt endres. Regjeringen har i dag sendt forslaget på høring.

– Nærpolitireformen skal gi et bedre, mer effektivt og fleksibelt politi. For å sikre god faglig kompetanse foreslår vi at rettspleieoppgavene samles i større enheter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Politiet utfører i dag viktige sivile rettspleieoppgaver. Oppgavene omfatter blant annet namsmannsfunksjonen som tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning, sekretariatsfunksjonen for forliksrådet, stevnevitnefunksjon og lensmannsskjønn.

Namsmannsoppgavene skal fortsatt utføres av utvalgte lensmenn, politistasjonssjefer og namsfogder.

Ordningen med lensmannsskjønnene foreslås opphevet, og oppgavene foreslås i hovedsak overført til jordskifterettene. Utover det foreslås det ikke endringer i politi- og lensmannsetatens oppgaveportefølje.

Høringsnotatet er en oppfølging av nærpolitireformens konklusjoner knyttet til den sivile rettspleie.