Historisk arkiv

Politiet må få de midlene som trengs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiets avdekking og etterforskning av internettrelaterte overgrep bidrar til å tydeliggjøre den reelle risikoen for å bli tatt. Arbeidet med nærpolitireformen er godt i gang.

Aldri før er det blitt bevilget mer penger til politiet enn de siste tre årene med Frp og Høyre i regjering.

I løpet av fjoråret ble flere større saker knyttet til internettrelaterte overgrep mot barn blitt avdekket og etterforsket av norsk politi, senest i Vest politidistrikt - i operasjon  Dark Room. Antallet ofre og bevisomfang er ofte svært omfattende i disse sakene, samtidig som lovbruddene ofte forekommer i hele landet og på tvers av landegrenser.

Politiet må ha effektive verktøy for å gå gjennom bevismateriale og arbeidsmetoder for å sikre identifisering av ofre og gjerningspersoner. Det er dessuten et saksfelt som ikke bare lar seg bekjempe gjennom reaktiv etterforskning. Nærpolitireformen som nå implementeres, vil bidra til mer slagkraftige enheter med spisset kompetanse om vold og overgrep.

Forebygging av denne kriminaliteten er viktig. Politiets avdekking og etterforskning av internettrelaterte overgrep bidrar til å tydeliggjøre den reelle risikoen for å bli tatt. Dette kan bidra til å begrense rekrutteringen til nettverk som deler overgrepsmateriale. Politiets etterforskning må også kunne legge til rette for målrettet oppfølging av overgriperne.

Vi er inne i en viktig og krevende tid for norsk politi. Da er det avgjørende at politiet får det handlingsrommet det trenger for å gjøre jobben sin på en best mulig måte.

I 2017 får politidistriktene derfor 295 millioner kroner for å styrke frie midler i sin drift. Det meste av midlene er fordelt med bakgrunn i vurdering av utfordringer i det enkelt distrikt. I tillegg er også alle nye politistillinger og øremerkinger også fordelt etter egne vurderinger i forhold til politidistriktenes behov.

Det er Politidirektoratet og hver enkelt politimesters ansvar å sørge for at ressursene fordeles og benyttes slik at prioriterte saker får oppfølgingen de trenger. Jeg synes dette er en naturlig måte å fordele midlene på, siden ulike politidistrikt har forskjellige behov og utfordringer ulike år. En flat fordeling gir ikke nødvendigvis best ressursutnyttelse.

Politibudsjettet er prioritert også i 2017, og det vil bli tilsatt et betydelig antall politiutdannede. Det er blant annet bevilget over 500 millioner kroner ekstra til gjennomføring av nærpolitireformen i denne regjeringsperioden.

Norsk politi er blant de aller beste i verden. Innbyggerundersøkelsene viser at i overkant av 80 prosent av befolkningen har tillit til politiet. Det er betryggende resultater. Men tillit kan lett ødelegges om ikke politiet hver dag leverer gode tjenester til befolkningen. Derfor er det viktig at politiet moderniseres og utvikles i takt med samfunnsutviklingen. Da må de få de midlene de trenger for å gjøre jobben sin.