Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Flere stillinger og økt kapasitet til politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fornyer og forbedrer politiet, og foreslår en kraftig styrking i statsbudsjettet for 2017.

– Det var et betydelig etterslep i investeringer i materiell og utstyr og på IKT-området i politiet da regjeringen tiltrådte. Regjeringen retter nå dette opp, og foreslår å øke bevilgningen til politiet med om lag 300 millioner kroner til økt kapasitet for å håndtere en utfordrende driftssituasjon i politidistriktene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Økningen skal bidra til at politidistriktene kan opprettholde aktivitetsnivået i 2016, samtidig som nærpolitireformen gjennomføres. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til politiet med 330 millioner kroner for å legge til rette for at nyutdannede fra Politihøgskolen i 2017 skal kunne tilbys jobb i politiet og til helårsvirkningen av ansettelse av nyutdannede i 2016.

Politidistriktene vil tilføres hovedtyngden av bemanningsveksten på til sammen 350 nye stillinger fra andre halvår 2017.

Regjeringen foreslår særskilt 160 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen.

– Samlet vil det likevel være behov for stram styring og prioritering av ressursbruken også i 2017, sier justis- og beredskapsministeren.

15 millioner kroner til Statens barnehus

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens barnehus med 15 millioner kroner i 2017, hvor 5 millioner kroner er videreføring av styrkingen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Statens barnehus er etablert for å bedre ivaretakelsen og styrke rettssikkerheten til barn under 16 år og særlig sårbare personer som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, eller er vitner til slik kriminalitet.

For å sikre at avhør blir tatt i tide og at barn og pårørende får en god oppfølging, er det behov for å styrke kapasiteten ytterligere ved enkelte barnehus.

40 millioner kroner ekstra til å sikre IKT-infrastruktur i politiet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 40 millioner kroner for å bedre IKT-infrastrukturen i politiet.

I 2016-budsjettet økte innsatsen for moderniseringen av politiets IKT-systemer med 100 millioner kroner. I tillegg til at disse midlene videreføres, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 40 millioner kroner til politiet.

Videreføring av bidraget til Triton og Poseidon

Regjeringen foreslår å videreføre bidragene til de to Frontex-fellesoperasjonene i Middelhavet, Triton og Poseidon, også i 2017. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 55,4 millioner kroner til formålet.

– Fartøyet Siem Pilot og redningsskøyta Peter Henry von Koss har bidratt til å redde mange liv i Middelhavet. Regjeringen ønsker å forlenge disse avgjørende bidragene, sier Anundsen.