Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 9. februar 2007

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller er en av sakene som ble behandlet i statsråd i dag.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. februar 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 1.      Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 20 (2006-2007)
Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 40 (2006-2007)
Særskilt ramme for inngåelse av avtale om statlig forsikringsansvar for utstillingen ”Egon Shiele” ved Munch-museet.

Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 39 (2006-2007)
Om endringer på statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Endringen av aksjeloven § 16-17 og allmennaksjeloven § 16-17 i lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv. del I og del II trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. februar 2007 til lov om endring i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 49 (2006-2007)  Lov nr. 5
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Miljøverndepartementet

Delvis ikraftsetjing av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering.
§§ 1, 2, 3, 4, 22, 28, 30, 31, 32 andre og tredje ledd, 50 og 51 femte ledd trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Forskrift om sanksjonar mot Iran fastsetjast.

Justis- og politidepartementet

Midlertidig forskrift om avskåret klagerett ved billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem i Bergen kommune vedtas.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper  § 16-17 tredje ledd og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 16-17 tredje ledd til Nærings- og handelsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Klagesaker m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage over Helse- og omsorgsdepartementets vedtak av 22. november 2004 om avslag på søknad fra Klinikk Haugesund AS om godkjenning som sykehus, tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Anne Rygh Pedersen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Knut Storberget.

Politisk rådgiver Astri Aas-Hansen utnevnes til statssekretær for statsråd Knut Storberget.
(Pressemelding)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utreder Elin Nykaas konstitueres som dommer i Arbeidsretten på heltid for perioden 1. mars 2007 – 31. august 2008.

Pensjonert lagdommer Gunvald Gussgard fritas fra vervet som medlem av Arbeidsretten fra 1. mars 2007, og oppnevnes som varamedlem for perioden 1. mars 2007 – 31. august 2008.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avtale om vern av albatrosser og petreller (Albatrossavtalen) av 2. februar 2001 tiltres.

Ekstraordinære utgifter som følge av EUs antidumpingstiltak mot import av norsk laks. Bevilgning til Statsbudsjettet 2007 under kapittel 100 Utenriksdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overskrides med inntil kr. 5 000 000.

 

Til toppen