RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 2381-2400 av 48607 treff.

 • EU-erklæring om Myanmar/Burma

  09.02.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  8. februar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om Myanmar/Burma.

 • Instruks om tolkning av statsborgerloven § 8

  09.02.2022 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Instruks til Utlendingsdirektoratet om tolkningen av vilkåret i statsborgerloven § 8 første ledd annet punktum om å ha gjennomført opplæring i samfunnskunnskap.

 • Frivilligsentraler

  09.02.2022 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

 • Lokal samfunnsutvikling i Distrikts-Noreg

  09.02.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lokal samfunnsutvikling handlar om å utvikle gode og velfungerande kommunar, der innbyggarar, næringsliv og besøkande ønsker å vere. Det er mange element som har tyding for utvikling av gode lokalsamfunn, som tilgang på arbeid, tenester, bustader,

 • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2022

  09.02.2022 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter er i 2022 er på 20,7 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets

 • Utkast til Kommisjonsforordning om utsettelse av visse overgangsfrister i forordning (EU) 2014/947 om ubemannede luftfartøyer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.02.2022
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Utkast til Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder utsettelse av overgangsfrist for bruk av visse ubemannede luftfartøyer i "åpen" kategori og ikrafttredelsesdato for standard scenarioer for operasjoner utenfor

 • Endring av italiensk språkversjon - 934/2012

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 09.02.2022
  Celexnr.: 32020R0886 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 av 26. juni 2020 om korrigering av den italienske språklige versjonen av gjennomføringsforordning (EU) 923/2012

 • Gjennomføringsforordning (EU) 2020/587

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 09.02.2022
  Celexnr.: 32020R0587 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/587 av 29. april 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom og

 • Ny mat - godkjenning av fryste, tørkede og pulverformer av Locusta migratoria (gresshoppe)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 09.02.2022
  Celexnr.: 32021R1975 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1975 av 12. november 2021 om tillatelse til å bringe Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015

 • Reiseavtaler i og utenfor Norge

  09.02.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Her finner du informasjon om særavtaler for reiser innenlands og utenlands på statens regning.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om satsing på havvind

  08.02.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre legg fram regjeringas satsing på havvind 9. februar kl. 13.15.

 • Terskelen for utvisning i saker som berører barn

  Rapport fra arbeidsgruppe, avgitt 24. januar 2022

  08.02.2022 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  En utredning av forholdsmessighetsvurderingen med særlig henblikk på barnets beste i saker der en av foreldrene blir utvist som følge av brudd på utlendingsloven

 • Beredskap, utgifter til håndtering av covid-19-pandemien og finansiering i 2022

  08.02.2022 Brev Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommunene gjør en stor innsats i bekjempelsen av covid-19-pandemien. Kommunenes beredskapsarbeid, arbeidet med smittevern, oppfølging av TISK-strategien (teste-isolere-smittespore-karantenere) og vaksineringsarbeidet, samt oppfølgingen av den

 • Vin, delegert forordning som gjør endringer i delegert forordning om godkjente ønologiske metoder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.02.2022
  Celexnr.: 32022R0068 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/68 av 27. oktober 2021 som gjør endringer i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder godkjente ønologiske metoder

 • Grensekontroll - Endring av kontrollfrekvensen for sammensatte produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.02.2022
  Celexnr.: 32021R2141 Basis rettsaktnr.: 2019/2129

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2141 av 3. desember 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 med hensyn til frekvensene for fysisk kontroll av visse sammensatte produkter som innføres til Unionen

 • Statement on Renewed OSCE European Security Dialogue

  08.02.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  State Secretary Eivind Vad Petersson's statement (digital) on behalf of Norway on the Renewed OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) European Security Dialogue.

  Av: Statssekretær Eivind Vad Petersson OSCE, 8 February

 • DAT og Widerøe tildeles kontrakter for drift av flyruter i Nord-Norge

  08.02.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Med unntak av ruten Lakselv-Tromsø vinner Widerøe's Flyveselskap AS alle flyrutene i konkurransen for Nord-Norge fra 1. april 2022. Lakselv-Tromsø skal flys av DAT A/S og UAB DAT LT (DAT).

 • Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: I rute med toganskaffelser på Vestfoldbanen

  08.02.2022 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Svarinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, publisert 8. februar 2022 i Sandefjords Blad.

  Av: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

 • ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet

  08.02.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Arealdataverktøyet (ADV) er både et dataverktøy og en samarbeidsplattform som hjelper oss med å anslå endringer i transportomfang og reisemiddelvalg, og effektene av dette. Resultatene vises også i form av kart som er til hjelp i planarbeid.

 • Økologi - Endring i kroatisk språkversjon av nye produksjonsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.02.2022
  Celexnr.: 32021R1921 KOM-nr.: KOM(2021)1921 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1921 av 4. november 2021 som korrigerer kroatisk språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om nødvendig