Pressemeldinger

Støtte til messer og eksportfremstøt

Næringsministeren lanserte den 25. april en nasjonal søknadsbasert ordning hvor norske virksomheter kan søke om støtte til å få dekket deler av sine kostnader ifm. deltakelse på messer og eksportfremstøt i utlandet. Ordningen er et av tiltakene i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer.

Regjeringen har tidligere lansert under slagordet «Hele Norge eksporterer» at det skal utvikles en søknadsbasert ordning hvor norske virksomheter kan søke om støtte til å delta på internasjonale messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Innovasjon Norge fikk i oppdrag å utvikle og administrere denne i tett dialog med næringslivet. Rammene for ordningen er nå avklart og Innovasjon Norge er i gang med å få på plass de siste tekniske avklaringene, før ordningen åpner for søknader i juni.

– Jeg er svært glad for at jeg nå kan presentere en konkretisering av denne ordningen for eksportfremstøt, og slik bidra til at flere virksomheter kan lykkes i internasjonale markeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Innovasjon Norge har for 2023 satt av 20. millioner kroner til til ordningen, og virksomheter vil kunne få dekket mellom 20.000 – 70.000 koner av utgiftene ved deltakelse på en internasjonal messe. Ordningen vil også gi norske næringslivsorganisasjoner og klynger mulighet til å få forhåndsgodkjent sine planlagte arrangement og paviljonger under messer, og på denne måten nå ut til et bredt antall virksomheter.

– Jeg vet at en slik ordning har vært etterspurt av flere over lang tid, særlig siden flere EU-land har lignende løsninger. Å få en slik ordning i Norge gjør at flere norske virksomheter kan hevde seg på like vilkår med internasjonale konkurrenter i et tøft internasjonalt marked. Vi legger til rette for at hele Norge kan eksportere, sier næringsministeren.

Ved å delta på internasjonale messer vil norske virksomheter få mulighet til å utvide sitt internasjonale kundenettverk, øke sine kunnskaper om markedsmuligheter og øke sin bedrifts synlighet på strategisk viktige internasjonale møteplasser.

- Gjennom denne ordningen vil norske virksomheter få støtte til å reise ut og vise frem sine konkurransedyktige grønne løsninger for et internasjonalt publikum og bidra til økt eksport og verdiskaping i Norge, sier Vestre.

Det åpnes for søknader i juni, men bedrifter oppfordres allerede nå til å planlegge hvilke messer og arrangementer de ønsker å delta på i år, og etterhvert sende inn gode søknader til Innovasjon Norge.

Fakta om eksportfremstøtsordningen

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å utvikle og administrere denne ordningen for eksportfremstøt. Det er for 2023 bevilget 20 millioner kroner til ordningen. Virksomheter kan søke om støtte til å få dekket  inntil 50 prosent av utgiftene på opp til 3 messer i året, og motta støtte på mellom 20.000 – 70.000 kroner per messe.

Om søknadsprosessen:

Enkeltvirksomheter: Virksomheter må søke via Min side hos Innovasjon Norge. Virksomheter søker enten på et forhåndsgodkjent arrangement eller en selvvalgt messe. Innovasjon Norge behandler søknaden og bedriften vil motta støtte direkte fra Innovasjon Norge i etterkant hvis søknaden godkjennes. Ordningen er utarbeidet i henhold til statsstøtteregelverket.

Næringslivsorganisasjon/klynger kan søke om å få forhåndsgodkjent planlagte paviljonger/arrangement. Innovasjon Norge behandler søknaden og legger godkjente arrangementer ut på sine nettsider, slik at enkeltvirksomheter og andre aktører kan søke om å få tilskudd til å delta. Dette sikrer god synlighet for arrangementet og en mulighet til å nå ut til flere virksomheter.

Om «Hele Norge eksporterer»

Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform og ny modell for eksportfremmesatsinger som ble lansert av næringsministeren i mars 2022. Formålet med reformen er å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Et av tiltakene i reformen var en eksportfremstøtsordning hvor norske virksomheter kan søke om tilskudd til å delta på internasjonale messer og næringsfremmeaktiviteter. Ordningen er nå igangsatt og søknadskjema vil åpnes i juni 2023.