Tilskudd fra KD

Tilskudd til studentboliger for 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsbudsjettet for 2022 har regjeringen foreslått å tildele tilsagn til 1 650 nye studentboliger, jf. Prop. 1 S (2021-2022) for Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen har også foreslått å justere kostnadsrammene og tilskuddssatsene med forventet prisvekst på 2,6 prosent i 2022, slik at kostnadsrammene per hybelenhet vil være 1 011 900 kroner i pressområdene og 955 700 kroner utenfor pressområdene og tilskuddssatsene per hybelenhet vil være 382 200 kroner i pressområdene og 326 200 kroner utenfor pressområdene.

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø, er som før definert som pressområder. Kostnadsramme og tilskuddssats for bygging av studentboliger på Svalbard er det dobbelte av satsene i pressområdene.

Tilsagn om tilskudd til studentboliger kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser, jf. § 2 i forskrift om tilskudd til studentboliger.

Med studentboligstiftelse menes i denne sammenheng en stiftelse, jf.§ 2 lov om stiftelser (stiftelsesloven) som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jf. § 2 i lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven).

Søknadsfristen er 10. januar 2022.

Søknadsbrev og utfylt søknadsskjema sendes til Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Hovedprinsippet for tilskudd til studentboligbygging er at nye tilskudd skal benyttes til å øke dekningsgraden gjennom bygging av nye boliger, eller til kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.

Det vises til invitasjon, søknadsskjema, retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra Husbanken og forskrift om tilskudd til studentboliger (FOR 2004-01-28 nr 424).