Verdipapirlovutvalget deler opp sin utredning om folkefinansiering

Finansdepartementet ga 25. november 2020 Verdipapirlovutvalget i oppdrag å utrede forslag til regler om finansiell folkefinansiering. Fristen for å avgi utredningen ble satt til 1. desember 2021.

Finansdepartementet har gitt utvalget utsatt frist til å levere den delen av utredningen som gjelder folkefinansiering til forbrukere. Begrunnelsen for dette er at utredningen av slike regler bl.a. bør vurderes og ses i sammenheng med forslagene til endringer i EUs forbrukerkredittdirektiv som ikke er vedtatt enda.

Departementet vil komme tilbake til utvalget med en ny frist for denne delen av oppdraget.