Vil ha slutt på uforutsigbare drosjepriser

Nytt forslag om midlertidige maksimalpriser for praiing av drosje fra gate og holdeplass skal hindre at drosjekunder får urimelige og uforutsigbare priser på sine drosjereiser.

Flere utredninger og medieoppslag har vist at noen får urimelig høye priser når de praier drosje fra gate eller holdeplass. Kunder som praier drosje er ofte ikke kjent med prisen på forhånd, i motsetning til forhåndsbestilling via app, telefon eller på andre måter.

– Med midlertidige maksimalpriser tar vi grep mot de urimelige og uforutsigbare prisene som enkelte kunder har opplevd. Vi må sikre forbrukernes rettigheter og øke seriøsiteten i bransjen, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Nærings- og fiskeridepartementet sender derfor en ny forskrift på høring i arbeidet med å få et bedre drosjetilbud over hele landet; forskrift om midlertidige maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn som ikke er forhåndsbestilt.  De foreslåtte maksimalprisene er på samme nivå som gjeldende maksimalpriser, som gjelder i kommuner med lav befolkning eller befolkningstetthet, med enkelte unntak og tilpasninger.

– Maksimalprisene skal i utgangspunktet gjelde i ett år, frem til regjeringen har fått på plass flere permanente tiltak for å øke seriøsiteten i bransjen. Jeg er åpen for å forlenge tiltakets varighet utover ett år, dersom det viser seg nødvendig, sier næringsministeren.

Regjeringen har allerede iverksatt flere tiltak for å bedre forholdene i drosjebransjen. Den 5. juli legger det regjeringsnedsatte Drosjeutvalget frem sin andre og endelige delutredning. Utvalget har gjort en helhetlig vurdering av næringen og foreslår flere tiltak.

– Regjeringen ønsker en trygg og seriøs drosjenæring med et godt forbrukervern. Fra 1. september må alle som har drosjeløyve være tilknyttet en sentral og alle som vil drive drosjesentral må ha sentralløyve. Vi har også blant annet innført krav om fagkompetanse for alle løyvehavere, krav om garanti fra bank eller forsikringsselskap for løyvehavere og krav om taklykt. Dette er grep som regjeringen har tatt for å styrke kvaliteten og seriøsiteten i drosjenæringen, og for å gjøre det enklere for kundene å orientere seg i markedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Høringsfristen er 26. september 2024. Gå til høringssiden.

Tiltak for å bedre forholdene i drosjenæringen

  • Med virkning fra 1. januar 2023 ble det innført strengere regler for drosjenæringen. Blant annet ble det innført et krav om bankgaranti for løyvehavere, krav om taklampe for drosjer, og krav om dokumentasjon på at godkjent taksameter er installert i drosjen.
  • Fra 1. juni 2023 ble det gjeninnført krav om fagkompetanse for innehavere av drosjeløyve. De som fikk tildelt drosjeløyve før kravet om fagkompetanse trådte i kraft, det vil si etter 1. november 2020, hadde frist til 1. juni 2024 for å oppfylle kravet om fagkompetanse.
  • Regjeringen oppnevnte Drosjeutvalget 11. mai 2022 for å foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide forslag til regulering på området. I juni 2023 leverte utvalget NOU 2023:22 «På vei mot en bedre regulert drosjenæring» Delutredning I.
  • Del I av Drosjeutvalgets utredning ble fulgt opp av Samferdselsdepartementet i Prop. 39 L (2023-2024) Endringer i yrkestransportloven (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje). Krav om sentraltilknytningsplikt trer i kraft 1. september 2024.
  • Drosjeutvalget legger frem sin andre og endelige delutredning 5. juli 2024.