Fra nyttår blir det strengere regler for drosjenæringen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Regjeringen skal stoppe frislippet i drosjenæringen. Som et ledd i arbeidet for en tryggere og mer seriøs næring, innfører vi en rekke nye krav til løyvehavere fra nyttår. Blant annet vil vi innføre krav om bankgaranti, krav til taklampe, og krav om dokumentasjon om taksameter og at kjøretøyet er registrert som drosje i kjøretøyregisteret, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De nye kravene som innføres fra 1. januar 2023, er en del av regjeringens plan for å sikre en seriøs drosjebransje.

Krav om bankgaranti og taklampe

Det vil bli et krav om bankgaranti for løyvehavere slik det er for løyvehavere på varebil, gods og turbuss. Garantisummen settes til 5000 euro for det første løyvet og 2500 euro for påfølgende løyver. Krav som oppstår knyttet til drosjetransport kan være noe lavere enn krav som knytter seg til transport med buss og lastebil.

Regjeringen ønsker også å gjeninnføre krav til taklampe.

– For kunder som er særlig avhengig av tydelig markering, vil det være en fordel at alle drosjer er merket med taklykt. I tillegg vil krav om taklampe gjøre det enklere å identifisere drosjer for kontroll, sier Nygård.

Krav om taklampe er et teknisk krav som er notifisert til ESA. Dersom det ikke kommer innvendinger fra andre EØS-land innen 22. desember, vil også krav om taklykt tre i kraft 1. januar 2023.

Krav om dokumentasjon på godkjent taksameter

Videre blir det krav om dokumentasjon på at godkjent taksameter er installert i drosjen. Dette må på plass før løyvet kan settes i drift.

– Vi ønsker å sikre at drosjen er riktig registrert i kjøretøyregisteret, og har godkjent taksameter. Taksameter i drosjene er viktig for å sikre at myndighetene har mulighet til å føre kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring, sier Nygård.

Løyvehavere som allerede driver virksomhet skal levere slik dokumentasjon innen ett år. Dokumentasjon skal i første omgang skje gjennom egenerklæring.

Krav om fagkompetanse for løyvehavere

Når det gjelder krav om fagkompetanse for løyvehavere, var dette på høring samtidig med de øvrige kravene som trer i kraft 1. januar. Et krav om fagkompetanse krever imidlertid lovendring, og Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende en lovproposisjon til Stortinget så snart som mulig.

– Vi trenger et krav om kompetanse for løyvehavere. Det er i dag ingen kompetansekrav til disse, kun til sjåfører. Det er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen. Vi ønsker å få dette på plass så tidlig som mulig i 2023, sier Nygård.

Ikrafttredelse 1. januar 2023

Følgende krav innføres ved nyttår:

  • Krav om garanti fra bank eller forsikringsselskap for løyvehaver,
  • Krav om at alle drosjer skal ha taklykt.
  • Krav om at løyvehaver må bruke kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret i sin løyvepliktige virksomhet.
  • Krav om at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som benyttes som drosje er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. oktober 2009 nr.1226 om krav til taksametre er installert i kjøretøyet.
  • Løyvemyndigheten får hjemmel i yrkestransportforskriften til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer.
  • Økning av gebyr for utstedelse av drosjeløyve fra 3 400 kroner til 3 700 kroner.
  • Hjemmel for at løyvemyndigheten i særskilte tilfeller kan gi unntak fra den øvre grensen for miljøskadelig utslipp for drosje.

Offentlig utvalg ser på hele drosjenæringen

I tillegg til de endringene som trer i kraft fra nyttår, jobber regjeringen med flere problemstillinger knyttet til drosjenæringen. Blant annet ble det i mai nedsatt et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av næringen.

– Vi vet det er krevende å jobbe fram et drosjeregelverk som står seg over tid, og som skal fungere for hele drosjenæringen. Jeg ønsker å sikre forutsigbarhet og unngå behov for hyppige og omfattende regelendringer. Utvalget skal vurdere tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, inkludert behovsprøving, driveplikt og sentraltilknytningsplikt. Utvalget skal levere sin utredning, en såkalt NOU, høsten 2023. Denne vil være et viktig grunnlag når vi skal utvikle og gjennomføre helhetlige tiltak for drosjebransjen, sier Nygård.

 

Les mer om drosjeutvalget her: www.drosjeutvalget.no