Rapporter utgitt i 2005

Rapporter innenfor miljøområdet utgitt i 2005

 • Forsvarsbyggs biologisk mangfold-rapporter kan leses på Forsvarsbyggs nettsted: http://www.forsvarsbygg.no/newsread/news.asp?wce=dokument&n=5166&d=1&l=1
 • Forsvarsbyggs støyrapporter for flyplasser og skyte- og øvingsfelt kan leses på Forsvarsbyggs nettsted: http://www.forsvarsbygg.no/newsread/news.asp?wce=dokument&n=5166&d=2&l=1
 • Miljøkonsekvensutredninger for øvelsene Battle Griffin 2005 og Iron Sword 2005 kan leses på Forsvarsbyggs nettsted: http://www.forsvarsbygg.no/newsread/news.asp?wce=dokument&n=5166&d=4&l=1
 • Troms garnison og Hærens styrker: Friluftsliv i Mauken. Kart med opplysninger.
 • Forsvarsbygg 31. desember 2004 - Avfallsfyllinger, forurenset grunn, skytefelt og forurensede sedimenter - Undersøkelser av forurensningsfare og gjennomførte miljøtiltak
 • Forsvarsbygg 7. januar 2005: Resultater fra historisk kartlegging av bruk av hvitt fosfor i skytefelt, Troms fylke, 21. – 23. september 2004.
 • Forsvarsbygg 31. januar 2005: Overvåking av metallforurensning fra militære skytefelt og demoleringsplasser (NIVA-rapport LNR 4944-2005, ISBN 82-577-4636-3)
 • FFI 2. juni 2005: Modellering og beslutningsstøttesystemer i miljøvern. FFI-rapport 2005/0635
 • Forsvarsbygg 24. juni 2005: Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms, NINA-rapport 49, juni 2005, kan leses på NINAs nettsted: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/49.pdf
 • FFI 17. juli 2005: Fullskala filtertester med termisk behandlet torv for rensing av tungmetallforurenset vann i Steinsjøen skytefelt. FFI-notat 2005/02140
 • NIVA november 2005: Vurdering av miljørisiko ved Forsvarets bruk av hvitt fosfor i skytefelt i Troms. NIVA-rapport LNR 5085-2005.
 • FFI 2. november 2005: Risikovurdering av Forsvarets bruk av hvitt fosfor i Troms. FFI-rapport 2005/03531.
 • Forsvarsbygg 14. desember 2005: Skjøtselstiltak i viktige lokaliteter for biologisk mangfold, Rauøy fort 2005, kan leses på Forsvarsbyggs nettsted: http://www.forsvarsbygg.no/newsread/ReadImage.asp?WCI=GetByID&IMAGEID=4&DOCID=10475
 • Forsvarsbygg 2. januar 2006: Prosjektrapport: Kartlegging av hvitt fosfor i skytefeltene i Troms
 • Forsvarets handlingsplan – Forsvarets miljøvernarbeid ble utgitt i november 2002. Den kan leses på Forsvarsdepartementets nettsted: http://odin.dep.no/fd/norsk/dok/andre_dok/handlingsplaner/010011-990187/dok-bn.html
 • Haakonsvern orlogsstasjon: Miljøbasen Haakonsvern - Informasjon om miljøvernarbeidet ved Marinens hovedbase
Til toppen