Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenketanker og universitetsmiljø med et sikkerhets- og forsvarspolitisk utsyn.

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet (FD) har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. FDs forskningsstøtte over kapittel 1700, post 73, fordeler seg mellom støtte til prosjekter av ett til tre års varighet, og doktorgradsstipender over tre år.

Tildelingen av prosjektstøttemidler baseres på åpen konkurranse mellom søkere tilknyttet norske og internasjonale institusjoner/institutt, etter spesifikke temakriterier som oppdateres årlig. Doktorgradstipender er basert på en rotasjonsordning.

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for nasjonale og utenlandske institusjoner, tenketanker og universitetsmiljøer med fokus på sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger. I praksis omfatter dette:  

 • Institusjoner/institutt som driver forskning innen sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer.

Utlysning av prosjektstøtte for 2019
FD lyser ut et begrenset antall prosjekter til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning for 2019. FD har et begrenset budsjett, og de siste årene har støtten til hvert prosjekt ligget mellom 400.000 og 800.000 kr.

For 2019 vil FD fortsatt se på muligheten av å støtte et begrenset antall prosjekter av lengre varighet (2-3 år). I disse tilfellene forutsettes det at søker bidrar med tilsvarende beløp, og dette må gå frem av søknaden.

I tillegg vil FD for 2019 se på muligheten for å støtte et program som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer i tilknytning til forsvaret av Norge, i første omgang for et begrenset tidsrom på inntil tre år.

FD vil fortsatt også støtte ettårige prosjekter.

Generelt om vurdering av prosjektstøtte
Forskningsstøtten skal i all hovedsak benyttes til selve forskningsaktiviteten. Dette omfatter utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar- og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid etc. Bruk av støtte til generelle «overhead» utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige og ikke overstige 25%.

Følgende generelle kriterier vektlegges for tildeling av støtte:

 1. Relevans for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, ved å kunne gi økt kunnskap om og innsikt i de sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og problemstillinger som vårt land står overfor i dag og årene som kommer.
 2. Relevans for vår kunnskap om internasjonale rammebetingelser, og hvordan disse påvirker Norges internasjonale stilling og sikkerhet.
 3. Relevans for kompetanseoppbygging og styrking av det norske fagmiljøet når det gjelder statlige og ikke-statlige aktører og endrede geopolitiske konstellasjoner.
 4. Relevans for utviklingen av krigens folkerett og/eller andre aktuelle rettslige spørsmål knyttet til militære operasjoner
 5. Relevans for økt kunnskap og innsikt om endringer i sikkerhetssituasjonen (innenfor både de statssikkerhets-, samfunnssikkerhets-, og menneskelig sikkerhetsdimensjonene) og konsekvensene for Forsvaret.
 6. Relevans for vår kunnskap om bakgrunnsfaktorer, dynamikk og skillelinjer i norsk politikk på det sikkerhets- forsvarspolitiske området.
 7. Relevans for det sikkerhets- og forsvarspolitiske ordskiftet i Norge.
 8. Relevans for doktrine- og kunnskapsutvikling i Forsvaret.

Følgende spesifikke kriterier vektlegges for tildeling av støtte:

Program for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

FD ønsker å styrke forskningen innenfor norsk sikkerhetspolitikk. Formålet med dette er primært å skape større innsikt i de avveininger som må gjøres i Norge, særlig i nordområdene, i forhold til våre allierte, i forhold til våre naboland og med hensyn til hvilke kapasiteter vi vil prioritere i det norske forsvaret. Det er også viktig å styrke forskningen om hvordan vi kan håndtere kriser av ulike slag i våre nærområder.

En krevende og uforutsigbar sikkerhetssituasjon øker Norges strategiske relevans, samtidig som behovet for bi- og flernasjonalt samarbeid med nære allierte og øvrige partnere blir viktigere blant annet som en følge av et vedvarende press på de nasjonale forsvarsbudsjettene. Det teoretiske fundamentet for mye av norsk sikkerhetspolitikk har behov for videreutvikling og oppdatering. FD ønsker derfor å fokusere på et program som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer i tilknytning til forsvaret av Norge. I 2019 vil FD derfor se på muligheten for å støtte et slikt program, i første omgang for et begrenset tidsrom på inntil tre år.

Innenfor dette programmet ønsker FD å fokusere på følgende tematiske områder som vi mener vil ha betydning for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk:

 1. Videreutvikling og oppdatering av teoretisk fundament innenfor norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 2. Konsekvenser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som følge av utviklingen i Norden, Arktis og Russland
 3. Norges evne til å håndtere sikkerhets- og forsvarspolitiske kriser (fra fred og til krise som eskalerer mot konflikt)
 4. Norges evne til å håndtere hybride trusler
 5. Sikkerhets- og forsvarspolitiske implikasjoner for Norge som følge av teknologiske endringer

       Prosjekter av ett- til to- til treårig varighet

 1. Byrdefordeling som sikkerhetspolitisk utfordring for NATO
 2. Langsiktige utviklingstrekk i transatlantiske sikkerhets- og forsvarspolitiske relasjoner, herunder i Canadas engasjement i europeisk sikkerhetspolitikk
 3. CSDP og Brexit; implikasjoner for europeisk sikkerhetspolitikk
 4. Sikkerhetspolitiske utfordringer i forbindelse med bruk av autonome systemer og droner
 5. Sikkerhetspolitiske utfordringer i tilknytning til bruk av rommet til militære formål
 6. Cyber som sikkerhetspolitisk utfordring for demokratiske prosesser
 7. Kapasitetsbygging i sikkerhets- og forsvarssektoren i konfliktutsatte land som alternativ til vestlige fredsoperasjoner

De spesifikke kriteriene, som ikke er i prioritert rekkefølge, vil være retningsgivende for den konkrete vurdering av innkomne prosjektforslag for 2019.

Krav til søker
Søkeren skal være tilknyttet en institusjon/institutt, som samtidig vil ha arbeidsgiveransvaret for søkeren under arbeidet med prosjektet. Prosjektet skal skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Forskeren må imøtekomme faglige og akademiske kriterier, og FDs regler for rapportering skal overholdes.

Selve søknaden må ha et realistisk ambisjonsnivå, en tydelig problemstilling og en prosjektskisse på maksimum 8 sider. Søknaden må også inneholde et utkast til budsjett, søkerens CV (inkludert liste over eventuelle tidligere publikasjoner), samt navn på og beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere / medarbeidere.

Det er viktig å merke seg at tildeling av eventuell ny prosjektstøtte forutsetter at tidligere prosjekter FD har gitt støtte til er avsluttet.

Oppfølging og kontroll
Forskeren må rapportere til FD om gjennomføring og resultater. FD forbeholder seg retten til vederlagsfri intern bruks- og disponeringsrett av endelig rapporter og publikasjoner i henhold til økonomireglementet. FD forventer også en kortere rapport/notat som oppsummerer hvilke operative konsekvenser prosjektets resultater kan eller bør ha for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det legges til rette for dialog mellom forsker, institutt og FD om faglige spørsmål underveis, herunder om innretting og forhold som bør belyses. Forskeren vil kunne bli invitert til å holde en presentasjon i FD, der resultatet av prosjektet legges frem.

Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling. Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd.

Evaluering
Evaluering og utvikling av tilskuddsordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette kan det påregnes endringer i regelverk, praktisering og retningslinjer fra ett budsjettår til det neste.

Søknadsfrist for tilskudd 2019
Søknadsfrist for tildeling av forskningsstøtte for 2019 over kapittel 1700, post 73, er satt til innen utgangen av fredag 23. november 2018.

FD vil foreta en nøye vurdering av alle innkomne prosjektforslag. Svar på søknad om tilskudd vil kunne forventes ultimo desember 2018.

Søknad
Søknaden sendes til følgende adresse:
postmottak@fd.dep.no

I tillegg skal søknaden, samt eventuelle spørsmål om ordningen, sendes til Ingjerd Kroken, Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner, på følgende adresse: ik@fd.dep.no.

Til toppen