Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet (FD) har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. FDs forskningsstøtte over kapittel 1700, post 73, fordeler seg mellom støtte til prosjekter av ett års varighet, og doktorgradsstipender over tre år.

Tildelingen av ettårige prosjektstøttemidler baseres på åpen konkurranse mellom søkere tilknyttet en rekke institusjoner/institutt, etter spesifikke temakriterier som oppdateres årlig.

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenke-tanker og universitetsmiljøer med fokus på sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger. I praksis omfatter dette:  

 • Institusjoner/institutt som har som hovedmål å drive forskning innen sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer.
 • Institusjoner/institutt som planlegger å iverksette prosjekt med relevans for Forsvaret eller norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, men som ikke nødvendigvis har som primærmål å drive forsvarsrelatert forskning.

Utlysning av prosjektstøtte for 2017
FD lyser ut et begrenset antall prosjekter til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning for 2017 på denne nettsiden. I utgangspunktet vil kun prosjekter av inntil ett års varighet bli vurdert. FD har et begrenset budsjett, og de siste årene har støtten til hvert prosjekt ligget mellom 400.000 og 800.000 kr.

Generelt om vurdering av prosjektstøtte
Forskningsstøtten skal i all hovedsak benyttes til selve forskningsaktiviteten. Dette omfatter utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar- og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid etc. Bruk av støtte til generelle «overhead» utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige.

Følgende generelle kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 1. Relevans for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, ved å kunne gi økt kunnskap om, og innsikt i de sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og problemstillinger som vårt land står overfor i dag og årene som kommer.
 2. Relevans for vår kunnskap om internasjonale rammebetingelser, og hvordan disse påvirker Norges internasjonale stilling og sikkerhet.
 3. Relevans for kompetanseoppbygging og styrking av det norske fagmiljøet når det gjelder statlige og ikke-statlige aktører og endrede geopolitiske konstellasjoner.
 4. Relevans for utviklingen av krigens folkerett og/eller andre aktuelle rettslige spørsmål knyttet til militære operasjoner
 5. Relevans for økt kunnskap og innsikt om endringer i sikkerhetssituasjonen (innenfor både de statssikkerhets-, samfunnssikkerhets-, og menneskelig sikkerhetsdimensjonene) og konsekvensene for Forsvaret.
 6. Relevans for vår kunnskap om bakgrunnsfaktorer, dynamikk og skillelinjer i norsk politikk på det sikkerhets- forsvarspolitiske området.
 7. Relevans for det sikkerhets- og forsvarspolitiske ordskiftet i Norge.
 8. Relevans for doktrine- og kunnskapsutvikling i Forsvaret.

Følgende spesifikke kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 1. Utviklingen i Tyrkia og mulige sikkerhetspolitiske konsekvenser for Europa.
 2. Forsvars- og sikkerhetspolitiske konsekvenser av BREXIT, herunder mulige implikasjoner for samarrbeid og samhold i Europa.
 3. Europa og fremveksten av populistiske og nasjonalistiske politiske bevegelser - mulige sikkerhetspolitiske konsekvenser for Europa og Norge.
 4. Østasiatisk sikkerhetspolitikk. Utviklingstrekk og risiko om omstridte havområder (Kina og naboland) og mulige globale sikkerhetspolitiske implikasjoner.
 5. Sikkerhtspolitisk krisehåndtering i sentralforvaltningen. Beslutningsprosesser i Norge og andre europeiske land.
 6. Statsansvar ved militær støtte til statlige og ikke-statlige aktører, herunder militær kapasitetsbygging. Hvilket ansvar har man for handlingene til de man støtter?
 7. Strategiske ambisjoner og målsettinger i Russlands politikk overfor Europa.
 8. Dilemmaer i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i lys av endringer i utfordringsbildet og nye konfliktdimensjoner.
 9. Sikkerhetspolitiske utviklingstrekk i Norden. Muligheter og utfordringer.
 10. Modernisering av FNs fredsoperasjoner, og mulige konsekvenser for Norge og andre vestlige lands deltakelse.

De spesifikke kriteriene, som ikke er i prioritert rekkefølge, vil være retningsgivende for den konkrete vurdering av innkomne prosjektforslag for 2017.

Søknadsfrist for tilskudd 2017
Søknadsfrist for tildeling av forskningsstøtte for 2017 over kapittel 1700, post 73, er satt til innen utgangen av fredag 25. november 2016.

FD vil foreta en nøye vurdering av alle innkomne prosjektforslag. Svar på søknad om tilskudd vil kunne forventes ultimo desember 2016.

Krav til søker
Tildelingen baseres på åpen konkurranse mellom kvalifiserte søkere. Søkeren skal være tilknyttet en institusjon/institutt, som samtidig vil ha arbeidsgivergiveransvaret for søkeren under arbeidet med prosjektet. Prosjektet skal skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Forskeren må imøtekomme faglige og akademiske kriterier, og FDs regler for rapportering skal overholdes.

Selve søknaden må ha et realistisk ambisjonsnivå, en tydelig problemstilling og en prosjektskisse på maksimum 10 sider. Søknaden må også inneholde et utkast til budsjett, samt søkerens CV (inkludert liste over eventuelle tidligere publikasjoner).

Det er viktig å merke seg at tildeling av eventuell ny prosjektstøtte forutsetter at tidligere prosjekter FD har gitt støtte til er avsluttet.

Oppfølging og kontroll
Forskeren må rapportere til FD om gjennomføring og resultater. FD forbeholder seg retten til vederlagsfri intern bruks- og disponeringsrett av endelig rapporter og publikasjoner i henhold til økonomireglementet. FD forventer også en kortere rapport/notat som oppsummerer hvilke operative konsekvenser prosjektets resultater kan eller bør ha for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det legges til rette for dialog mellom forsker, institutt og FD om faglige spørsmål underveis, herunder om innretting og forhold som bør belyses. Forskerne vil kunne bli invitert til å holde et seminar i FD, der resultatet av prosjektet legges frem.

Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling. Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd.

Evaluering
Evaluering og utvikling av tilskuddsordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette kan det påregnes endringer i regelverk, praktisering og retningslinjer fra ett budsjettår til det neste.

Søknad
Søknaden sendes til følgende adresse:
postmottak@fd.dep.no

I tillegg skal søknaden, samt eventuelle spørsmål om ordningen, sendes til Ingjerd Kroken, Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner, på følgende adresse: ik@fd.dep.no.