Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenketanker, høgskoler og universitet.

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet (FD) har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. FDs forskningsstøtte over kapittel 1700, post 73, fordeler seg mellom støtte til forskningsprosjekter av ett til tre års varighet, og doktorgradsstipender opp til tre års varighet.

Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til
Tildeling av prosjektstøtte baseres på åpen konkurranse. FD kan tildele prosjektstøtte til norske og internasjonale forskningsinstitusjoner, institutter, tenketanker, universitet og høyskoler som forsker på sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger og som kan dokumentere:

 1. tilfredsstillende faglige og akademiske kvalifikasjoner,
 2. forskningsaktiviteter i samsvar med tilskuddsordningens formål og øvrige gjeldende forskningsfaglige og -etiske retningslinjer,
 3. god budsjettbalanse,
 4. økonomisk egeninnsats,
 5. at forskningen skal presenteres på et skandinavisk språk eller på engelsk,
 6. at tidligere prosjekter fra samme søker er bekreftet fullført.

FD kan, etter åpen konkurranse mellom søkerne, tildele tilskudd til doktorgradsstipendiater ved norske forskningsinstitusjoner, universitet og høgskoler som har en forskningsprofil i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og som kan dokumentere omstendighetene som er nevnt i pkt. 1-6 over.

Hvordan søknaden behandles
FD lyser ut særlige tematiske områder for prosjektstøtte. I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det legges vekt på om prosjektet treffer ett eller flere av de særlige tematiske områdene nedenfor (temaene er ikke i prioritert rekkefølge):

 1. Kina-Russland-samarbeid: Hvilke implikasjoner kan samarbeidet ha for Norge?
 2. Kinas interesser i nordområdene/Arktis.
 3. Sikkerhetspolitiske forhold knyttet til militær utnyttelse av verdensrommet.
 4. Sikkerhetspolitiske endringer og konsekvenser for nasjonal krisehåndtering.
 5. Et modernisert forsvar og utviklingen av strategiske kapasiteter (som for eksempel F-35, spesialstyrker, ubåter og etterretning). Sikkerhetspolitiske muligheter og aktuelle implikasjoner.
 6. Innenrikspolitiske forhold i Russland. Implikasjoner for norsk sikkerhet.
 7. Nye sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge knyttet til endringer i Arktis.
 8. Hvilken betydning får utviklingen av det forsvarspolitiske samarbeidet i EU for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk?
 9. INF-avtalens opphør. Sikkerhetspolitiske konsekvenser for NATO, Europa og Norge.
 10. Mulighetsrom for initiativer for å engasjere kjernevåpenstatene i spørsmålet om nedrustning, ikke-spredning og rustningskontroll.
 11. Økt aktivitet i sikkerhetspolitiske gråsoner. Utfordringer og tiltak.

I tillegg skal det blant annet legges vekt på følgende generelle kriterier når det gjelder prosjektets relevans for:

 1. Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, inkludert evne til å gi kunnskap om og innsikt i problemstillinger som Norge står overfor.
 2. Kunnskap om internasjonale rammebetingelser og hvordan disse påvirker Norges internasjonale stilling og sikkerhet.
 3. Kompetanseoppbygging og styrking av det norske fagmiljøet om statlige og ikke-statlige aktører og endrede geopolitiske konstellasjoner.
 4. Utviklingen av krigens folkerett og andre aktuelle rettslige spørsmål knyttet til militære operasjoner.
 5. Økt kunnskap om og innsikt i endringer i sikkerhetssituasjonen og konsekvensene for Forsvaret.
 6. Kunnskap om bakgrunnsfaktorer, dynamikk og skillelinjer i norsk politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området.
 7. Sikkerhets- og forsvarspolitisk ordskifte i Norge.
 8. Doktrine- og kunnskapsutvikling og det sikkerhetspolitiske grunnlaget for langtidsplanlegging i Forsvaret.

Selve søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse på 3-4 sider, milepæler, tidslinjal og utkast til budsjett. Søknaden må også inneholde prosjektlederens CV (inkludert liste over eventuelle tidligere publikasjoner), samt navn på og beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere / medarbeidere.

Prosjektstøtte for 2020
Støtten til hvert forskningsprosjekt har de siste årene ligget mellom ca. 400.000 og 800.000 kr.

FD vil fortsatt støtte ettårige prosjekter, men vil også for 2020 se på muligheten til å støtte et begrenset antall prosjekter av lengre varighet (2-3 år). I disse tilfellene forutsettes det at søker bidrar med tilsvarende beløp, og dette må gå frem av søknaden.

FD vil i 2020 videreføre enkelttilskudd til Program for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Prosjektstøtten skal i all hovedsak benyttes til selve forskningsaktiviteten. Dette omfatter utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar- og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid, etc. Bruk av støtte til generelle «overhead»-utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige og ikke overstige 25%.

Doktorgradstipender for 2020
FD kan gi tilsagn om økonomisk støtte til doktorgradstipender for tilskuddsåret og de to påfølgende kalenderår. Støtten til stipender har de siste årene ligget på 875 000 kr. Det er Forsvarsdepartementets intensjon å øke det årlige tilskuddet fra 2020 til samme nivå som Forskningsrådets stipender.

I vurderingen av om det skal tildeles støtte skal det legges vekt på om søknaden treffer ett eller flere av de generelle tematiske områdene i punktene 1-8. Søker velger selv ut og ansetter stipendiaten.

Stipendiaten skal være tilknyttet norsk forskningsinstitutt, universitet eller høgskole som samtidig vil ha arbeidsgiveransvaret for stipendiaten under arbeidet med doktorgraden. Det må dokumenteres at doktorgradsstipendiaten under arbeidet vil tilhøre institusjonens fagmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Støtten skal i all hovedsak benyttes til de aktivitetene som doktorgradsarbeidet genererer. Dette vil omfatte utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar-  og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid, etc. «Overhead»-utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige og ikke overstige 25%.

Det vil bli en egen utlysning i januar 2020 for tildeling av støtte til doktorgradstipender.

Oppfølging og kontroll
Institusjonen må rapportere til FD om gjennomføring, resultater og hvordan midlene er benyttet. FD forbeholder seg retten til vederlagsfri intern bruks- og disponeringsrett av endelige rapporter og publikasjoner i henhold til økonomireglementet. FD forventer også en kortere rapport/notat som oppsummerer hvilke operative konsekvenser prosjektets resultater kan eller bør ha for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det legges til rette for dialog mellom forsker, institusjon og FD om faglige spørsmål underveis, herunder om innretting og forhold som bør belyses. Forskeren vil bli invitert til å holde en presentasjon i FD, der resultatet av prosjektet legges frem.

Dersom midlene ikke er benyttet i samsvar med opplysninger i søknaden, kriterier for tildeling og føringer i tilskuddsbrevet, kan FD holde tilbake utbetalingen av et tilskudd, kreve et utbetalt tilskudd tilbakebetalt, eller helt eller delvis avslå en søknad om fremtidige tilskudd.

Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd. Ubenyttede midler kan kreves tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å opplyse departementet om endringer i henhold til opprinnelig søknad eller avvik fra søknaden om anvendelse av tildelte tilskuddsmidler.

Evaluering
Evaluering og utvikling av tilskuddsordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette kan det påregnes endringer i regelverk, praktisering og retningslinjer fra ett budsjettår til det neste.

Søknadsfrist for tilskudd 2020
Søknadsfrist for tildeling av forskningsstøtte for 2020 over kapittel 1700, post 73, er  fredag 13. desember 2019.

FD kan i særlige tilfeller behandle søknader som sendes inn etter at søknadsfristen er utløpt. Svar på søknad om tilskudd vil kunne forventes første halvdel av januar 2020.

Merk: Det vil komme en egen utlysning i januar 2020 for tildeling av støtte til doktorgradstipender.

Søknad
Søknaden sendes til følgende adresse:
[email protected]

I tillegg skal søknaden, samt eventuelle spørsmål om ordningen, sendes til seniorrådgiver Ingjerd Kroken, Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner, på følgende adresse: [email protected].

Til toppen