Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenketanker og universitetsmiljø med et sikkerhets- og forsvarspolitisk utsyn.

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet (FD) har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. FDs forskningsstøtte over kapittel 1700, post 73, fordeler seg i hovedsak mellom støtte til prosjekter av ett års varighet, og doktorgradsstipender over tre år.

Tildelingen av ettårige prosjektstøttemidler baseres på åpen konkurranse mellom søkere tilknyttet norske og internasjonale institusjoner/institutt, etter spesifikke temakriterier som oppdateres årlig.

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for nasjonale og utenlandske institusjoner, tenke-tanker og universitetsmiljøer med fokus på sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger. I praksis omfatter dette:  

 • Institusjoner/institutt som driver forskning innen sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer.

Utlysning av prosjektstøtte for 2018
FD lyser ut et begrenset antall prosjekter til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning for 2018 på denne nettsiden. I utgangspunktet vil kun prosjekter av inntil ett års varighet bli vurdert. FD har et begrenset budsjett, og de siste årene har støtten til hvert prosjekt ligget mellom 400.000 og 800.000 kr.

For 2018 vil FD se på muligheten av å støtte et begrenset antall prosjekter av lengre varighet (2-3 år). I disse tilfellene forutsettes det at søker bidrar med tilsvarende beløp, og dette må gå frem av søknaden. Som hovedregel vil støtte fortsatt først og fremst gis til ettårige prosjekter.

Generelt om vurdering av prosjektstøtte
Forskningsstøtten skal i all hovedsak benyttes til selve forskningsaktiviteten. Dette omfatter utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar- og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid etc. Bruk av støtte til generelle «overhead» utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige.

Følgende generelle kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 1. Relevans for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, ved å kunne gi økt kunnskap om og innsikt i de sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og problemstillinger som vårt land står overfor i dag og årene som kommer.
 2. Relevans for vår kunnskap om internasjonale rammebetingelser, og hvordan disse påvirker Norges internasjonale stilling og sikkerhet.
 3. Relevans for kompetanseoppbygging og styrking av det norske fagmiljøet når det gjelder statlige og ikke-statlige aktører og endrede geopolitiske konstellasjoner.
 4. Relevans for utviklingen av krigens folkerett og/eller andre aktuelle rettslige spørsmål knyttet til militære operasjoner
 5. Relevans for økt kunnskap og innsikt om endringer i sikkerhetssituasjonen (innenfor både de statssikkerhets-, samfunnssikkerhets-, og menneskelig sikkerhetsdimensjonene) og konsekvensene for Forsvaret.
 6. Relevans for vår kunnskap om bakgrunnsfaktorer, dynamikk og skillelinjer i norsk politikk på det sikkerhets- forsvarspolitiske området.
 7. Relevans for det sikkerhets- og forsvarspolitiske ordskiftet i Norge.
 8. Relevans for doktrine- og kunnskapsutvikling i Forsvaret.

Følgende spesifikke kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 1. Strategiske ambisjoner i Russlands politikk overfor Europa.
 2. Stabilitet i nord; mål og midler i norsk sikkerhetspolitikk.
 3. Utviklingen i transatlantiske relasjoner; mulige sikkerhetspolitiske implikasjoner.
 4. Stormaktsrivalisering og geopolitikk i Asia/Stillehavsregionen.
 5. Maritime og sikkerhetspolitiske utfordringer i Atlanterhavet.
 6. Vestlige sikkerhetsutfordringer i Svartehavsregionen.
 7. Europeisk stabilitet og samhold i en ny sikkerhetspolitisk tid. Herunder sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid i EU, blant annet i lys av Brexit.
 8. Den sikkerhetspolitiske utviklingen i Norden og Østersjøregionen.
 9. Rettslige utfordringer ved frihetsberøvelse i internasjonale operasjoner.
 10. Rettslige muligheter og utfordringer ved bruk av det sivile samfunns ressurser for å styrke forsvarsevnen i krise og væpnet konflikt.
 11. Hybrid virkemiddelbruk som samfunnsmessig trussel. Samfunnets evne til å håndtere hybrid påvirkning.
 12. Utviklingen av ny militær teknologi; sikkerhetspolitiske dilemmaer for Norge.
 13. Cyberutfordringer i forsvaret av Norge.
 14. Rommet som det femte domenet for militærmakt – aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.
 15. Kapasitetsbygging i internasjonale operasjoner.

De spesifikke kriteriene, som ikke er i prioritert rekkefølge, vil være retningsgivende for den konkrete vurdering av innkomne prosjektforslag for 2018.

Krav til søker
Søkeren skal være tilknyttet en institusjon/institutt, som samtidig vil ha arbeidsgiveransvaret for søkeren under arbeidet med prosjektet. Prosjektet skal skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Forskeren må imøtekomme faglige og akademiske kriterier, og FDs regler for rapportering skal overholdes.

Selve søknaden må ha et realistisk ambisjonsnivå, en tydelig problemstilling og en prosjektskisse på maksimum 8 sider. Søknaden må også inneholde et utkast til budsjett, søkerens CV (inkludert liste over eventuelle tidligere publikasjoner), samt navn på og beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere / medarbeidere.

Det er viktig å merke seg at tildeling av eventuell ny prosjektstøtte forutsetter at tidligere prosjekter FD har gitt støtte til er avsluttet.

Oppfølging og kontroll
Forskeren må rapportere til FD om gjennomføring og resultater. FD forbeholder seg retten til vederlagsfri intern bruks- og disponeringsrett av endelig rapporter og publikasjoner i henhold til økonomireglementet. FD forventer også en kortere rapport/notat som oppsummerer hvilke operative konsekvenser prosjektets resultater kan eller bør ha for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det legges til rette for dialog mellom forsker, institutt og FD om faglige spørsmål underveis, herunder om innretting og forhold som bør belyses. Forskeren vil kunne bli invitert til å holde en presentasjon i FD, der resultatet av prosjektet legges frem.

Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling. Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd.

Evaluering
Evaluering og utvikling av tilskuddsordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette kan det påregnes endringer i regelverk, praktisering og retningslinjer fra ett budsjettår til det neste.

Søknadsfrist for tilskudd 2018
Søknadsfrist for tildeling av forskningsstøtte for 2018 over kapittel 1700, post 73, er satt til innen utgangen av fredag 17. november 2017.

FD vil foreta en nøye vurdering av alle innkomne prosjektforslag. Svar på søknad om tilskudd vil kunne forventes ultimo desember 2017.

Søknad
Søknaden sendes til følgende adresse:
postmottak@fd.dep.no

I tillegg skal søknaden, samt eventuelle spørsmål om ordningen, sendes til Ingjerd Kroken, Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner, på følgende adresse: ik@fd.dep.no.

Til toppen