Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenketanker, høgskoler og universitet.

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet (FD) har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. FDs forskningsstøtte over kapittel 1700, post 73, fordeler seg mellom støtte til forskningsprosjekter av ett til tre års varighet, tematiske programmer og doktorgradsstipender opp til fire års varighet. Utlysningen av støtte vil for 2021 også omfatte et tematisk program for asiatisk sikkerhetspolitikk. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til

Tildeling av prosjektstøtte baseres på åpen konkurranse. For 2021 kan FD tildele   prosjektstøtte til norske forskningsinstitusjoner, institutter, tenketanker, universitet og høyskoler som forsker på sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger og som kan dokumentere:

 1. tilfredsstillende faglige og akademiske kvalifikasjoner,
 2. forskningsaktiviteter i samsvar med tilskuddsordningens formål og øvrige gjeldende forskningsfaglige og -etiske retningslinjer,
 3. god budsjettbalanse,
 4. økonomisk egeninnsats,
 5. at forskningen skal presenteres på et skandinavisk språk eller på engelsk,
 6. at tidligere prosjekter fra samme søker er bekreftet fullført.

FD kan, etter åpen konkurranse mellom søkerne, tildele tilskudd til doktorgradsstipendiater ved norske forskningsinstitusjoner, universitet og høgskoler som har en forskningsprofil i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og som kan dokumentere omstendighetene som er nevnt i pkt. 1-6 over. I 2020 har FD lyst ut og innvilget midler til et antall ph.d-stipendier. Departementet planlegger å komme tilbake med nye utlysninger til ph.d.-stipendier i løpet av de nærmeste årene.

Spesifikke temaer som grunnlag for tildeling

FD lyser ut spesifikke temaer som grunnlag for prosjektstøtte. I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det legges vekt på om prosjektet treffer ett eller flere av de spesifikke temaene nedenfor (temaene er ikke i prioritert rekkefølge).

 1. Sikkerhetspolitiske implikasjoner for Norge av ny våpenteknologi og teknologi av strategisk betydning.
 2. Politisk og militær småstatsstrategi – muligheter og begrensninger.

  2.1 Norges handlingsrom som småstat i eget nærområde.

  2.2 Nasjonal og alliert øvings- og treningsaktivitet i Norge.

  2.3 Nasjonal forsvarsevne – kapasiteter av strategisk betydning for Norge.

 1. Videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet. Muligheter og          begrensninger
 2. Utviklingen av det forsvarspolitiske samarbeidet i Europa - post Brexit,      sikkerhetspolitiske følger for Norge.
 3. Utviklingen av Russlands sikkerhets- og forsvarspolitiske målsettinger i    nordområdet og Arktis, herunder implikasjoner av russisk militær utvikling og sammensatt virkemiddelbruk.
 4. Videreutvikling av totalforsvaret.
 5. Beredskap mot sammensatt virkemiddelbruk.
 6. Militære, kommersielle og klimatiske utviklingstrekk i Nord-Atlanteren og i  Arktis. Sikkerhetspolitiske implikasjoner av ulike staters syn og posisjoner.
 7. Kjernefysisk rustningskontroll og strategisk stabilitet, muligheter og    begrensninger.
 8. Den allierte dimensjonen ved forsvaret av Norge. Hva påvirker alliertes    interesser og engasjement i Nord-Atlanteren og nordområdet.

I tillegg skal det blant annet legges vekt på følgende generelle kriterier for tildelingsstøtte når det gjelder prosjektets relevans for:

 1. Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, inkludert evne til å gi kunnskap om og innsikt i problemstillinger som Norge står overfor.
 2. Kunnskap om internasjonale rammebetingelser og hvordan disse påvirker Norges internasjonale stilling og sikkerhet.
 3. Kompetanseoppbygging og styrking av det norske fagmiljøet om statlige og ikke-statlige aktører og endrede geopolitiske konstellasjoner.
 4. Utviklingen av krigens folkerett og andre aktuelle rettslige spørsmål knyttet til militære operasjoner.
 5. Økt kunnskap om og innsikt i endringer i sikkerhetssituasjonen og konsekvensene for Forsvaret.
 6. Kunnskap om bakgrunnsfaktorer, dynamikk og skillelinjer i norsk politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området.
 7. Sikkerhets- og forsvarspolitisk ordskifte i Norge.
 8. Doktrine- og kunnskapsutvikling og det sikkerhetspolitiske grunnlaget for langtidsplanlegging i Forsvaret.

Selve søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse på 3-4 sider, milepæler, tidslinjal og utkast til budsjett. Søknaden må også inneholde prosjektlederens CV (inkludert liste over eventuelle tidligere publikasjoner), samt navn på og beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere / medarbeidere.

Prosjektstøtte for 2021

Støtten til hvert forskningsprosjekt har de siste årene ligget mellom ca. 400.000 og 800.000 kr. FD vil fortsatt støtte ettårige prosjekter, men vil også for 2021 se på muligheten til å støtte prosjekter av noe lengre varighet (2-3 år). I disse tilfellene forutsettes det at søker bidrar med tilsvarende beløp, og dette må gå frem av søknaden. For program for asiatisk sikkerhetspolitikk er det i tillegg utarbeidet egne kriterier. FD vil i 2021 videreføre enkelttilskudd til Program for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Prosjektstøtten skal i all hovedsak benyttes til selve forskningsaktiviteten. Dette omfatter utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar- og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid, etc. Bruk av støtte til generelle «overhead»-utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige og ikke overstige 25%.

Forskningsprogram for asiatisk sikkerhetspolitikk

Asia, og spesielt Kina, spiller en stadig viktigere og sentral rolle internasjonalt. Kinas raske fremvekst har endret de globale maktforhold, og omverdenen forsøker å utforme en politikk som bedre kan håndtere den nye virkeligheten. I denne sammenheng er det vesentlig å få økt innsikt både i Kinas sikkerhets- og forsvarspolitikk, og relevante konsekvenser av Kinas økende betydning for alliert og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

På denne bakgrunn ønsker Forsvarsdepartementet (FD) å styrke forskning knyttet til Asia, og spesielt Kina, av betydning for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Formålet er å skape større innsikt i forhold som har betydning for de avveiinger og beslutninger Norge må ta i møte med en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Det pågående geopolitiske skiftet mot Asia og Kina betyr at Kina vil stå sentralt i internasjonal politikk og utgjøre referanseramme for alle land. Forholdet mellom Kina og USA påvirker Norge som følge av USAs tradisjonelle rolle som Norges primære sikkerhetsgarantist. Også videreutviklingen av det strategiske partnerskapet mellom Kina og Russland kan påvirke Norges sikkerhetssituasjon. FD ønsker å bidra til å bygge opp økt og nødvendig relevant kompetanse om Kina. I 2021 lyser FD derfor ut et forskningsprogram på sikkerhetspolitikk i Asia, i første omgang for et begrenset tidsrom på inntil tre år. Det er besluttet å tildele inntil 3 millioner kroner per år til et slikt program i henhold til kriterier for tilskuddsordningen for sikkerhetspolitisk forsknings- og utviklingsstøtte fra FD. Dette betyr at norske forskningsinstitusjoner med Asia og Kina-kompetanse er invitert til å søke. 

Evne og vilje til å bidra til oppbygging av norsk Kina-kompetanse, og økt kunnskap om utviklingen i Asia og Asia/Kinas rolle internasjonalt vektlegges. Det er ønskelig at forskningsprogrammet skal bidra til å bygge nettverk mellom forskjellige Kina- og Asia-forskningsmiljøer i Norge, samt bidra til det sikkerhets- og forsvarspolitiske ordskiftet i Norge. Videre vektlegges styrking av norsk kinakompetanse gjennom utdanning av flere Kina-forskere, inkludert kinesisk språkkompetanse.

Følgende kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 1. Konsekvenser av stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.
 2. Kinesisk bruk av sammensatte virkemidler[1] for å oppnå sikkerhetspolitiske målsetninger.
 3. Sikkerhetspolitiske forhold knyttet til Kinas «ett belte, én vei»-strategi (BRI), herunder Kinas forhold til EU og ambisjoner i Arktis.
 4. Det sikkerhetspolitiske samspillet mellom hovedaktørene i Asia (Kina, Australia, India, Japan, Sør-Korea, Nord-Korea).
 5. Maritime sikkerhetsutfordringer i Asia, samt oppbygging av militær kapasitet i regionen.

Oppfølging og kontroll

Institusjonen må rapportere til FD om gjennomføring, resultater og hvordan midlene er benyttet. FD forbeholder seg retten til vederlagsfri intern bruks- og disponeringsrett av endelige rapporter og publikasjoner i henhold til økonomireglementet. FD forventer også en kortere rapport/notat som oppsummerer hvilke operative konsekvenser prosjektets resultater kan eller bør ha for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det legges til rette for dialog mellom forsker, institusjon og FD om faglige spørsmål underveis, herunder om innretting og forhold som bør belyses. Forskeren vil bli invitert til å holde en presentasjon i FD, der resultatet av prosjektet legges frem.

Dersom midlene ikke er benyttet i samsvar med opplysninger i søknaden, kriterier for tildeling og føringer i tilskuddsbrevet, kan FD holde tilbake utbetalingen av et tilskudd, kreve et utbetalt tilskudd tilbakebetalt, eller helt eller delvis avslå en søknad om fremtidige tilskudd.

Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd. Ubenyttede midler kan kreves tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å opplyse departementet om endringer i henhold til opprinnelig søknad eller avvik fra søknaden om anvendelse av tildelte tilskuddsmidler.

Evaluering

Evaluering og utvikling av tilskuddsordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette kan det finne sted endringer i regelverk, praktisering og retningslinjer fra ett budsjettår til det neste.

Søknadsfrist for tilskudd 2021

Søknadsfrist for tildeling av forskningsstøtte for 2021 over kapittel 1700, post 73, er tirsdag 24. november 2020. FD kan i særlige tilfeller behandle søknader som sendes inn etter at søknadsfristen er utløpt. Svar på søknad om tilskudd kan forventes innen utgangen av desember 2020.

 

Søknad

Søknaden sendes til følgende adresse:
postmottak@fd.dep.no

I tillegg skal søknaden, samt eventuelle spørsmål om ordningen, sendes til   Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner v/Rolf Arne Billington, på følgende adresse: rab@fd.dep.no.

[1] Med «sammensatte virkemidler» forstås bruk av ulike kombinasjoner av diplomatiske, informasjonsmessige, militære, økonomiske, finansielle etterretningsmessige og legale forhold med det for øyet å oppnå bestemte effekter og politiske mål.