Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet (FD) har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. FDs forskningsstøtte over kapittel 1700, post 73, fordeler seg mellom støtte til forskningsprosjekter av ett til tre års varighet, tematiske programmer og doktorgradsstipender opp til fire års varighet. Utlysningen av støtte vil for 2022 også omfatte videreføring av et program for norsk sikkerhetspolitikk. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til
Tildeling av prosjektstøtte baseres på åpen konkurranse. For 2022 kan FD tildele   prosjektstøtte til norske forskningsinstitusjoner, institutter, høyskoler og universiteter, som forsker på sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger og som kan dokumentere:

 1. tilfredsstillende faglige og akademiske kvalifikasjoner,
 2. forskningsaktiviteter i samsvar med tilskuddsordningens formål og øvrige gjeldende forskningsfaglige og -etiske retningslinjer,
 3. god budsjettbalanse,
 4. økonomisk egeninnsats,
 5. at forskningen skal presenteres på et skandinavisk språk eller på engelsk,
 6. at tidligere prosjekter fra samme søker er bekreftet fullført.

FD kan, etter åpen konkurranse mellom søkerne, også tildele tilskudd til doktorgradsstipendiater ved norske forskningsinstitusjoner som har en forskningsprofil i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og som kan dokumentere kriteriene nevnt i pkt. 1-6 ovenfor. I 2020 lyste FD ut og innvilget midler til et antall ph.d -stipendier. Departementet planlegger å komme tilbake med nye utlysninger til ph.d.-stipendier i løpet av de nærmeste årene.

 

Spesifikke tematiske kriterier som grunnlag for tildeling

FD lyser ut spesifikke temaer som grunnlag for prosjektstøtte. I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det legges vekt på om prosjektet treffer ett eller flere av de spesifikke tematiske kriteriene nedenfor (temaene er ikke i prioritert rekkefølge).

 1. Norges sikkerhetspolitiske handlingsrom i eget nærområde.
 2. Sentrale alliertes sikkerhetspolitiske- og militære målsettinger i       nordområdet.
 1. Videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet, muligheter og       begrensninger.
 1. Sikkerhetspolitiske konsekvenser i norske nærområder av ny teknologi,       eksempelvis cyber, rom-dimensjonen og kunstig intelligens (AI).
 1. Ny teknologi og utfordringer for stats- og samfunnssikkerheten i       totalforsvarssammenheng.
 1. Sårbarheter i det norske samfunnet som følge av utenlandske       investeringer.
 1. Økonomiske og handelspolitiske motsetninger, regionalt og globalt, som drivkraft i sikkerhetspolitikken.
 1. Utviklingen i internasjonal skipsfart - sikkerhetspolitiske konsekvenser    blant annet i lys av Kinas maritime rolle.
 1. Utvikling i amerikansk internasjonalt militært engasjement og samarbeid,    blant annet i lys av intern politisk utvikling i USA.
 1. Dynamikken i transatlantiske forbindelser, blant annet i samspill med Kinas posisjon i globale maktrelasjoner.
 1. Samarbeidskonstellasjoner i Øst-Asia og Stillehavsområdet i lys av Kinas posisjon.
 1. Kjernevåpendimensjonen på vestlig side og samspill mellom               framtidig konvensjonell og kjernefysisk våpenkapasitet.
 1. Rustningskontroll og tillitsbyggende tiltak, blant annet initiativet om      stabilitetsbyggende tiltak mellom USA og Russland.
 1. Sikkerhetspolitiske utfordringer i Svartehavsregionen.

I tillegg skal det blant annet legges vekt på følgende generelle faglige kriterier for tildelingsstøtte når det gjelder prosjektets relevans for:

 1. Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, inkludert evne til å gi kunnskap om og innsikt i problemstillinger som Norge står overfor.
 2. Kunnskap om internasjonale rammebetingelser og hvordan disse påvirker Norges internasjonale stilling og sikkerhet.
 3. Kompetanseoppbygging og styrking av det norske fagmiljøet om statlige og ikke-statlige aktører og endrede geopolitiske konstellasjoner.
 4. Utviklingen av krigens folkerett og andre aktuelle rettslige spørsmål knyttet til militære operasjoner.
 5. Økt kunnskap om og innsikt i endringer i sikkerhetssituasjonen og konsekvensene for Forsvaret.
 6. Kunnskap om bakgrunnsfaktorer, dynamikk og skillelinjer i norsk politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området.
 7. Sikkerhets- og forsvarspolitisk ordskifte i Norge.
 8. Doktrine- og kunnskapsutvikling og det sikkerhetspolitiske grunnlaget for langtidsplanlegging i Forsvaret.

Selve søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse på 3-4 sider, milepæler, tidslinjal og utkast til budsjett. Søknaden må også inneholde prosjektlederens CV (inkludert liste over eventuelle tidligere publikasjoner), samt navn på og beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere / medarbeidere.

Prosjektstøtte for 2022

FD vil fortsatt støtte ettårige prosjekter, men vil også for 2022 se på muligheten til å støtte prosjekter av noe lengre varighet (2-3 år). I disse tilfellene forutsettes det at søker bidrar med tilsvarende beløp, og dette må gå fram av søknaden. For Program for norsk sikkerhetspolitikk foreligger egne faglige kriterier.

Prosjektstøtten skal i all hovedsak benyttes til selve forskningsaktiviteten. Dette omfatter utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar- og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid, etc. Bruk av støtte til generelle «overhead»-utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige og ikke overstige 25%.

 

Forskningsprogram for norsk sikkerhetspolitikk

For å styrke forskning på nasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk ble Program for norsk sikkerhetspolitikk etablert i 2019. FDs hensikt var å løfte fram igjen klassisk strategisk tenkning, sette fokus på hva som påvirker sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingstrekk, med vekt på konsekvenser for Norge og norske nærområder, og å revisitere det teoretiske grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk.

FD anser at de opprinnelige forutsetningene for satsingen fremdeles er meget relevant. En videreført satsning vil bidra til å utvikle kompetente forskningsmiljøer som fokuserer spesielt på hva den sikkerhetspolitiske utviklingen betyr for Norge og hvilke veivalg norske myndigheter vil kunne møte. Det er besluttet å videreføre satsningen på dagens nivå, med totalt inntil 4 millioner kroner per år. Utlysningen tar sikte på tildeling for perioden 2022 – 2024. Det tematiske grunnlaget for søknader på et videreført program for norsk sikkerhetspolitikk baseres på følgende hovedkriterier, som også ble lagt til grunn i den opprinnelige programutlysningen i 2018:

 1. Videreutvikling og oppdatering av teoretisk fundament innenfor norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
 2. Konsekvenser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som følge av utviklingen i Norden, Arktis og Russland.
 3. Norges evne til å håndtere sikkerhets- og forsvarspolitiske kriser (fra fred og til krise som eskalerer mot konflikt).
 4. Norges evne til å håndtere hybride trusler.
 5. Sikkerhets- og forsvarspolitiske implikasjoner for Norge som følge av teknologiske endringer.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottaker må rapportere til FD om gjennomføring, resultater og hvordan midlene er benyttet. FD forbeholder seg retten til vederlagsfri intern bruks- og disponeringsrett av endelige rapporter og publikasjoner i henhold til økonomireglementet. FD forventer også en kortere rapport/notat som oppsummerer hvilke operative konsekvenser prosjektets resultater kan eller bør ha for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det legges til rette for dialog mellom forsker, institusjon og FD om faglige spørsmål underveis, herunder om innretting og forhold som bør belyses. Involverte forskere vil bli invitert til å holde presentasjon i FD, der resultater av prosjektene legges fram.

Dersom midlene ikke er benyttet i samsvar med opplysninger i søknaden, kriterier for tildeling og føringer i tilskuddsbrevet, kan FD holde tilbake utbetalingen av et tilskudd,

kreve et utbetalt tilskudd tilbakebetalt, eller helt eller delvis avslå en søknad om fremtidige tilskudd.

Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd. Ubenyttede midler kan kreves tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å opplyse departementet om endringer i henhold til opprinnelig søknad eller avvik fra søknaden om anvendelse av tildelte tilskuddsmidler.

Evaluering

Evaluering og utvikling av tilskuddsordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette kan det finne sted endringer i regelverk, praktisering og retningslinjer fra ett budsjettår til det neste.

Søknadsfrist for tilskudd 2022

Søknadsfrist for tildeling av forskningsstøtte for 2022 over kapittel 1700, post 73, er innen fredag 19. november 2021. FD kan i særlige tilfeller behandle søknader som sendes inn etter at søknadsfristen er utløpt. Svar på søknad om tilskudd kan forventes innen utgangen av desember 2021.

 

Søknaden sendes til følgende adresse:
postmottak@fd.dep.no

I tillegg skal søknaden, samt eventuelle spørsmål om ordningen, sendes til Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner v/Rolf Arne Billington, på følgende adresse: rab@fd.dep.no.

 

Tilbud om informasjonsmøte om utlysningen

Det tilbys et digitalt informasjonsmøte i FDs regi, primært med tanke på spørsmål om søknadsprosessen og andre administrative forhold knyttet til utlysningen. Møtet  gjennomføres via møteappen Pexip på følgende lenke: https://pexip.me/meet/31439887

Møtet gjennomføres tirsdag 9. november kl. 14.00 – 15.00. All deltakelse må på forhånd innmeldes og registreres med navn på deltaker og navn på forskningsinstitusjonen som vedkommende representerer i møtet. Innmelding foretas via e-post på følgende adresse: rab@fd.dep.no.