Regelverk for forvaltning av støtte til organisasjoner – Kap. 1138 Post 70

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9.4.2014.

1. Generelle krav i annet regelverk

I tillegg til reglene fastsatt i dette dokumentet må forvaltningen skje i samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12.12.2003, særlig pkt. 6.2. og 6.3 hvor det m.a. er fastsatt nærmere krav til tilskuddsbrev, registrering av tilsagn, utbetaling, rapportering og kontroll. Eventuelle tilpasninger/nærmere presiseringer fremgår av reglene nedenfor eller av særskilte dokumenter som det henvises til.

Stortinget vedtar fordelingen i forbindelse med behandlingen av Prop 1 S. Tildeling og avslag er ikke enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven.

2. Finansiering

Tilskuddsordningen blir finansiert over statsbudsjettet kap. 1138 post 70.

3. Tilskuddsforvalter og tildelingsfullmakt

Landbruks- og matdepartementet er tilskuddsforvalter. Forvaltningen må skje i samsvar med bestemmelsene som her er fastsatt og øvrige regler og bestemmelser som det henvises til.

4. Mål for ordningen

Tilskuddsordningens formål er å støtte organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder. Tilskudd skal medvirke til å holde oppe aktiviteten i organisasjonene og på denne måten medvirke til et levende og aktivt organisasjonsliv lokalt, regionalt og sentralt. 

Støtte kan gis organisasjoner på nasjonalt nivå innen landbruks- og matområdet som:

 • formidler kunnskap, interesse og positive holdninger til landbruks- og matsektoren.
 • fremmer forståelse for grønne verdier hos ungdom spesielt og allmennheten generelt
 • bidrar til å synliggjøre yrkesmuligheter knyttet til gårdsbruk og bygdenæringer
 • fremmer miljøarbeid, verdiskaping og næringsutvikling knyttet til grønn tjenesteproduksjon
 • fremmer likestilling i sitt arbeid

Tilskudd gis som grunnstøtte. Departementet kan konkretisere oppgaver og satsnings-områder LMD mener det er viktig å gjennomføre det enkelte år. Tilskudd kan også gis som støtte til særskilte prosjekter etter en nærmere vurdering. Det vises for øvrig til omtale i Landbruks- og matdepartementets årlige budsjettproposisjoner og Stortingets behandling av disse.

 

5. Målgruppe, kunngjøring og søknad

Målgruppe for tilskuddsordningen er organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder, jf. pkt. 4 ovenfor. 

Disse kan få støtte over ordningen:

Selvstendige og demokratiske organisasjoner, inkludert stiftelser, som har egne vedtekter som klargjør formål, selvstendighet, organisasjonsform og oppbygging, og som driver sin virksomhet i samsvar med norsk lov. Organisasjonene skal ha eget regnskap, budsjett og årsmelding. 

Disse kan ikke få støtte over ordningen:

Organisasjoner som har forretningsdrift som eneste formål. 

Tilskuddsordningen kunngjøres offentlig på Landbruks- og matdepartementets nettsider og i Norsk lysningsblad i april måned året før for støtteåret, og med søknadsfrist 1. juni. Søkere mottar bekreftelse på at søknad er mottatt så snart som mulig etter fristens utløp. Dersom søknader eller vedlegg ikke er fullstendige, kan LMD sette en rimelig frist for retting. Fristen gis skriftlig per brev eller e-post. Dersom tilfredsstillende retting ikke skjer innen fristen, kan søknaden avvises eller avgjøres på ufullstendig grunnlag. 

Landbruks- og matdepartementets forslag til fordeling av støtte vil bli foretatt som ledd i den ordinære budsjettbehandlingen. 

Søknaden skal inneholde:

 • årsmelding/beretning for siste år
 • godkjent regnskap for siste år
 • budsjett for året det søkes om og som synliggjør inntekter og utgifter
 • kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett
 • opplysninger om medlemstall og oversikt over ev. lokallag
 • beskrivelse av aktivitet i organisasjonen som er med på å bygge opp under målsetningene for ordningen

6. Kriterier for måloppnåelse

Det er fastsatt følgende kriterier for måloppnåelse:

 • tilskuddet skal bidra til å styrke aktiviteten i den enkelte organisasjon og bidra til å oppnå ett eller flere av målene for ordningen, jf. pkt. 4 ovenfor
 • konkretiserte oppgaver og satsningsområder nedfelt i tilskuddsbrev skal dokumenteres
 • gis tilskuddet som støtte til konkrete prosjekter, er kriteriene for måloppnåelse at prosjektet gjennomføres i henhold til plan

7. Rapportering

Det skal rapporteres på bruk av midlene innen 1. juni året etter tildeling. Nærmere konkretisering gis i tilskuddsbrev.