Anmodning om innsyn etter Stortingets forretningsorden § 74 – innsyn i forbindelse med Dokument 9:1 (2019-2020)

Jeg viser til brev 19. august 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende innsynsbegjæring fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes:

Det vises til § 74 Begjæringer om dokumentinnsyn i Stortingets forretningsorden og jeg vil med dette be om innsyn i korrespondanse mellom finansdepartementet og justisdepartementets lovavdeling i forbindelse med saken «Dokument 9:1 (2019-2020)».

Svar:

Vedlagt følger gjenpart av det som foreligger av korrespondanse mellom Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, jf. innsynsbegjæringen, med unntak av ett dokument som departementet vurderer opp mot adgangen til å unnta i henhold til offentleglova § 15 første ledd annet punktum. Offentleglova § 15 første ledd lyder:

«Når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar, kan​ organet gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si. Det same gjeld dokument som eit departement har innhenta frå eit anna departement til bruk i den interne saksførebuinga si.»

Departementet kommer tilbake til nevnte dokument så raskt som mulig.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Vedlegg:

E-post av 19. august 2020 fra Finansdepartementet til Justisdepartementets lovavdeling - anmodning om vurdering (PDF)

E-post av 19. august 2020 fra Finansdepartementet til Justisdepartementets lovavdeling om Prop 97 Arbeidsmiljøloven (PDF)

Brev av 18. august 2020 fra Finansdepartementet til Stortinget: Juridisk utredning - sentralbankloven § 1-6 og § 2-13 – Dokument 9:1 (2019-2020)

Brev av 17. august 2020 fra Finansdepartementet til Stortinget: Oppfølging av svar på spørsmål nr. 2251 til skriftlig besvarelse

Brev av 12. august 2020 Fra Finansdepartementet til Stortinget: Svar på spørsmål nr. 2251 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad

Brev av 1. mars 2012 fra Finansdepartementet til Justisdepartementets lovavdeling om adgangen til å instruere Folketrygdfondet (PDF)

Brev av 14. mars 2012 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Finansdepartementet om adgangen til å instruere Folketrygdfondet (PDF)