Ettergivelse av forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret - vurdering av anførsler om Covid-19

Vi viser til notat 11. desember 2020 fra Regnskapsregisteret om ovenstående.

Regnskapsregisteret ber Finansdepartementet vurdere om covid-19 skal vektlegges særskilt ved Regnskapsregisterets behandling av søknader og klager om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr. 

Rettslig grunnlag

Hjemmel for ettergivelse av forsinkelsesgebyr i regnskapsloven § 8-3 tredje ledd, lyder:

Regnskapsregisteret kan helt eller delvis ettergi forsinkelsesgebyret, dersom det er sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det. Regnskapsregisteret kan helt eller delvis frita personer fra solidaransvar etter annet ledd i samsvar med reglene for ettergivelse av gebyr. 

Som fremholdt av Regnskapsregisteret er vilkårene strenge, og det er en høy terskel for å få ettergitt forsinkelsesgebyret eller få fritak fra solidaransvaret.

Regnskapsregisteret skisserer tre mulige løsninger. Alternativ 2 vil innebære at Regnskapsregisteret lemper på kravene, og godtar anførsler som covid-19 som årsak til ettergivelse/fritak i søknadsbehandlingen.

Dårlig økonomi i foretaket er normalt i seg selv, ifølge Regnskapsregisteret, ikke nok til å få ilagt forsinkelsesgebyr ettergitt. Videre, de ekstra utfordringene som covid-19 har skapt skal det allerede være tatt høyde for ved at innsendingsplikten for regnskapsåret 2019 ble utsatt med to måneder, til 30. september 2020.

Finansdepartementet kan likevel, etter en totalvurdering, ut fra den ekstraordinære situasjonen covid-19-pandemien antas å ha forårsaket for mange næringsdrivende og regnskapspliktige, slutte seg til Regnskapsregisterets anbefaling om å løse de aktuelle søknadene etter alternativ 2, slik at registeret vil kunne godta anførsler om covid-19 som årsak til ettergivelse/fritak for regnskapsåret 2019. 

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

Kopi: Skattedirektoratet