Historisk arkiv

Covid-19 som årsak for fritak av forsinkelsesgebyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak av forsinkelsesgebyr.

Finansdepartementet har uttalt at Regnskapsregisteret i søknader om fritak av forsinkelsesgebyr vil kunne godta anførsler om covid-19 som årsak. Departementet har likevel understreket at dårlig økonomi i foretaket normalt i seg selv ikke er nok til å få det ilagte forsinkelsesgebyret ettergitt, og vist til at fristen for å levere årsregnskapet allerede er utsatt med to måneder på grunn av koronapandemien.

Regnskapspliktige skal normalt sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 31. juli hvert år. For regnskapsåret 2019 ble fristen for å levere årsregnskapet utsatt med to måneder på grunn av koronapandemien, til 30. september 2020. Dersom den regnskapspliktige ikke har innsendt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen den fristen, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke for mer enn 26 uker. I henhold til regnskapsloven kan Regnskapsregisteret ettergi forsinkelsesgebyret helt eller delvis, dersom det er sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

Brev fra Finansdepartementet til Regnskapsregisteret