Endringer i rettergangslovgivningen m.m - høring

Deres ref

Vår ref

Dato

97/1915 C-J ÅF/kas

28.09.1999

Til adressatene

Endringer i rettergangslovgivningen m.m - høring

Justisdepartementet sender med dette vedlagte forslag til endringer i rettergangslovgivningen m.m. (vedlegg 2 og 3) på høring. Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene innen 6. desember 1999. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil Justisdepartementet vurdere å fremme en odelstingsproposisjon. Høringsinstansene er velkomne til å foreslå andre endringer i rettergangs-lovgivningen. Slike forslag vil etter nærmere vurdering kunne bli tatt med i senere høringsrunder. Det bes vurdert om forslagene bør forelegges underliggende organer som ikke er oppført på listen.

Med hilsen

Jon Bech e.f.
ekspedisjonssjef

Ingmar Nestor Nilsen
avdelingsdirektør

Vedlegg:

  1. linkdoc012005-990094#docForslag til endring i rettergangslovgivningen m.m.
  2. Forslag til revisjon av lov om utdrag i tvistemål og straffesaker
    (Kan fås ved henvendelse til Domstolsavdelingen i Justisdepartementet, tlf.: 22 24 27 24)
Lagt inn 29. september 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen