Instruks for Økonomisk Utvalg for reindriftsnæringen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. juli 1993 i medhold av Hovedavtale for reindriften av 26. februar 1993.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. juli 1993 i medhold av Hovedavtale for reindriften av 26. februar 1993.

§ 1. Mandat.
Utvalget skal legge frem et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangspunkt for forhandlinger mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften.

Utvalget har ansvaret for å fremskaffe nødvendige opplysninger, og tilrettelegge materialet for avtalepartene. Materialet skal gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i næringen, herunder hovedtrekk i utviklingen, både for den enkelte siidaandel, distrikter, tamreinlag, områder og for næringen som helhet.

§ 2. Sammensetning og funksjonstid.
Hver av partene, Landbruks- og matdepartementet og NRL, oppnevner to medlemmer til utvalget, samt hvert sitt varamedlem. I tillegg oppnevner Landbruks- og matdepartementet, i samråd med NRL, en leder for utvalget. Funksjonstiden er 4 år og følger Reindriftsstyrets funksjonstid. Reindriftsforvaltningen er sekretariat for utvalget.

§ 3. Finansiering.
Utvalgets virksomhet finansieres over egen post i Reindriftens Utviklingsfond.

§ 4. Ikrafttredelse.
Denne instruks trer i kraft straks.

Til toppen