Forsiden

A-62/09 - Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 2009

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet 

 

 

 

Deres ref                                    Vår ref                                   Dato
                                                 200906261-/KEAB                   17.12.2009

 

A 62/09 - Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i dag besluttet å gjøre enkelte endringer i forskrift 15. oktober 2009 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften 2009).

Endringene trer i kraft straks.

1. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 1-10 tredje ledd
Det er inntatt en presisering i forskriftens § 1-10 tredje ledd om at Utlendingsdirektoratet i samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten, kan gi nærmere retningslinjer om når en melding om utlending som skal arbeide på en flyttbar innretning på den norske del av kontinentalsokkelen kan gis via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, fremfor at meldingen gis via politiet.

2. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 6-1 sjette ledd
Det er inntatt en presisering i § 6-1 sjette ledd om at oppholdstillatelser etter § 6-1 femte ledd skal være begrenset til et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver.

3. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 10-2 fjerde ledd
Det er inntatt en presisering i forskriftens § 10-2 fjerde ledd om at Utlendingsdirektoratet i samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten, kan gi nærmere retningslinjer om når en søknad om oppholdstillatelse kan fremmes via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

4. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 10-2 niende ledd
I forskriftens § 10-2 niende ledd er det inntatt en presisering om at UDI kan fastsette i retningslinjer at politiet kan treffe avgjørelse om at søknader som ikke er riktig fremsatt i stedet skal kunne avvises i nærmere bestemte tilfeller.

5. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 10-7 femte ledd
Utlendingsforskriften 2009 § 10-7 femte ledd, har et selvmotsigende innhold slik den er utformet. Her har det oppstått en feil ved forskriftsutformingen, som nå blir rettet ved at det presises at også en utlending som fyller vilkårene for opphold etter lovens § 38 uten å ha fremmet søknad om asyl, kan få unntak fra kravet om sikret underhold.

6. Endring av § 13-1 annet ledd
Det er foretatt en endring i utlendingsforskriften 2009 § 13-1 annet ledd. Før endringen lød § 13-1 som følger:

”Tilsvarende kan Utlendingsdirektoratet gi politiet myndighet til å innvilge tillatelse til deltidsarbeid og arbeid i ferier, jf. § 6-33 annet og tredje ledd.”

Bestemmelsen var for snevert utformet til at den tillot politiet å innvilge:

- Slik tillatelse til heltidsarbeid for studenter som kan gis ”for et avgrenset tidsrom 
  når det foreligger dokumentasjon på at arbeidet er en del av utdanningen”, jf. 
  forskriftens § 6-33 annet ledd første punktum, eller

- (t)illatelse til heltidsarbeid (…) når arbeidet er en helt nødvendig forutsetning for 
  opptak på videre utdanning innen samme studieretning, og det foreligger 
  konkret arbeidstilbud, jf. forskriftens § 6-33 annet ledd annet punktum.

Det har ikke vært tilsiktet å stenge for at politiet skal kunne innvilge slike tillatelser som det her er tale om. Forskriften er derfor endret slik at vedtakskompetanse kan delegeres til politiet også i disse tilfellene.

7. Endring av § 13-2 første ledd
I § 13-2 første ledd bokstav c og d har det vært fastsatt at politiet ikke kan gis myndighet til å innvilge søknader om fornyet oppholdstillatelse etter lovens §§ 28 eller 38. Dette er en innskrenkning av politiets kompetanse som departementet har kommet til at vil være uheldig både ut fra saksfordeling mellom UDI og politiet og ut fra hensynet til søkerne. De beste grunner taler for at politiet fortsatt bør kunne innvilge søknader om fornyet tillatelse etter de nevnte bestemmelser, så lenge avgjørelsen ikke byr på tvil.

Departementet har derfor vedtatt å oppheve § 13-2 første ledd bokstav c og d, slik at § 13-2 første ledd bokstav e, blir ny bokstav c.
 
8. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 17-24
Fordi regjeringen sommeren 2009 besluttet å stramme inn praksis når det gjelder adgangen til å ta arbeid for asylsøkere, ble forskriftens § 17-24 holdt åpen i den forskriften som ble vedtatt 15. oktober i år. Det var behov for å vurdere noe nærmere om innstramningene skulle føre til en annen formulering av bestemmelsen enn det som tidligere var sendt på høring. Det pågår fortsatt en vurdering av den aktuelle bestemmelsen, men inntil videre vedtas en slik bestemmelse som var på høring, og som viderefører gjeldende instruks på området.

9. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 17-27 annet ledd
Det er foretatt en retting av en inkurie i § 17-27 annet ledd. Bestemmelsen var ikke utformet fullt i samsvar med § 17-25 første ledd.

10. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 18-2 fjerde ledd
Det er inntatt en bestemmelse i § 18-2 fjerde ledd som viderefører gjeldende ordning med at Kripos er behandlingsansvarlig for fingeravtrykksregisteret.

11. Endring av utlendingsforskriften 2009 § 20-4 annet punktum
Det er foretatt en tilføyelse i § 20-4 annet punktum om at også utlendingsforskriften 1990 § 192 skal videreføres for forhold som er omfattet av utlendingsloven 1988 § 58 a.


Med hilsenThor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                Birgitte Ege
                                                                                avdelingsdirektør

 

Vedlegg: Endringsforskrift til utlendingsloven 2009