Endringer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til professor

Departementet informerer i dette brevet om endringer som ble fastsatt 23. juli 2010 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Hovedendringen er at myndigheten til å vurdere opprykk til professor er overført til institusjonene under universitets- og høyskoleloven. Ordningen med at Universitets- og høgskolerådet administrerer ordningen med nasjonale bedømmingskomiteer, er dermed opphevet.

Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uh-loven) § 6-3 sjette ledd har Kunnskapsdepartementet fastsatt endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forskriften gjelder for alle institusjoner som kommer inn under universitets- og høyskolelovens § 1-2 (1). Forskriften trer i kraft straks.

Endringene

Endringen gjelder forskriftens § 2-1 Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor.

Hovedendringen er at myndigheten til å vurdere opprykk til professor er overført til institusjonene under uh-loven. Ordningen med at Universitets- og høgskolerådet administrerer ordningen med nasjonale bedømmingskomiteer, er dermed opphevet.

Andre endringer er knyttet til formalia rundt hvem som skal nedsette komiteer, søknadsprosedyren m.v.

Det vises til vedlagte forskrift.

Merknader

Flere av høringsinstansene har vært opptatt av at professorstillingens kompetansenivå må opprettholdes. Departementet vil vise til at kompetansekriteriene (§1-2) til professorstillingen og krav til sammensetningen av de sakkyndige komiteer er uendret, jf § 2-1 (10).

Flere av høringsinstansene har ønsket at kompetansekriteriene utdypes og at det lages veiledende retningslinjer for arbeidet med opprykk til professor. Det er viktig at institusjonene setter ned komiteer som er godt kjent med hva som er nasjonale og internasjonale standarder for fagområdet. Departementet vil oppfordre institusjonene til selv eller i samarbeid med hverandre utvikle egnede instrumenter med sikte på at kvaliteten og nivået skal opprettholdes.

Det er opp til den enkelte institusjon å fastsette eventuelle søknadsfrister. Også her vil vi oppfordre institusjonene til å vurdere å samordne disse slik at det eksempelvis kan være mulig med felleskomiteer.

Flere høringsinstanser har betont betydningen av at habilitet ivaretas ved nedsetting av komiteer. Habilitet er ikke omtalt eksplisitt i forskriften, men vi vil presisere at forvaltningslovens regler om habilitet også gjelder ved oppnevning av sakkyndige komiteer.
---------

Departementet er, som flere av høringsinstansene, opptatt av at den foreslåtte endringen i opprykksreglementet ikke skal medføre svekkelse av kvaliteten eller at det utvikles institusjonelle eller disiplinrettede ulikheter i praktiseringen av opprykk til professor. Av den grunn vil departementet vurdere om det etter en tid bør foretas en evaluering av hvordan ordningen praktiseres.


Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Inger Wætnes
seniorrådgiverVedlegg: Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Kopi: NOKUT, tjenestemannsorganisasjonene