Høring – utkast til endring av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Departementet har fått flere henvendelser, herunder fra Universitets- og høgskolerådet, om å endre Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger slik at myndigheten til å tildele opprykk til professor blir lagt til det enkelte universitet eller høgskole. På bakgrunn av dette har departementet sendt ut et forslag til endringer av forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2010

Vår ref.: 200903581

Høring - Utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Universitets- og høgskolerådet ba i brev av 22. juni 2009 departementet
”(…) i samråd med institusjonene vurdere om institusjonene selv
bør få ansvar for kompetansevurdering ved søknad fra egne ansatte om personlig opprykk til professor etter kompetanse, tilsvarende det ansvar institusjonene har ved opprykk til førstelektor, førsteamanuensis og dosent,”
jf vedlagte brev.

Begrunnelser som er anført for å endre nåværende ordning med opprykk til professor er blant annet at institusjonene under universitets- og høgskoleloven i dag kan tilsette i professorstillinger, at nåværende ordning med nasjonale komiteer er tungrodd og at det er vanskelig å nedsette komiteer som dekker alle nye fag.

Departementet har vurdert saken og fremmer med dette forslag om endringer av opprykksforskriften § 2-1 i samsvar med dette, jf vedlagte utkast til forskrift.

Dersom dere skulle ha merknader til andre bestemmelser i forskriften, kan også disse inkluderes i høringsuttalelsen.

Høringsbrev, ukast til forskrift og liste over høringsinstanser ligger på Kunnskapsdepartementets internettsider på www.regjeringen.no. Også høringsuttalelser vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Høringsfristen er fredag 30. april 2010. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.  

Med hilsen

Jana Weidermann (e.f)
avdelingsdirektør
Inger Wætnes
seniorrådgiver

Universiteter
Vitenskapelige høgskoler
Statlige høgskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Private høgskoler
Universitetssykehusene
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag
Parat
Forskerforbundet
Hovedsammenslutningene
Spekter
Abelia
Næringslivets hovedorganisasjon
HSH
KS
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Norsk studentunion
Studentenes Landsforbund
Helse- og omsorgsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Nettverk for private høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Sametinget
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund