Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene

Med søkelys på samhandlingen med NAV

Proba samfunnsanalyse og Damvad har levert rapporten ” Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene – med søkelys på samhandlingen med NAV”, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Sammendrag

Rapporten viser at det er store forskjeller mellom både fylkene og karrieresentrene når det gjelder finansiering, organisering, målgrupper og samhandlingen med NAV. Noe skyldes lokale prioriteringer rundt økonomi og hvilke oppgaver som er lagt til sentrene. Ulike oppfatninger rundt grenseflaten mellom karrieresenteret og NAV er også en viktig forklaring. Proba og Damvad anbefaler en mer omfattende regulering av hva et karrieresenter skal være, samt hvordan de skal organiseres og finansieres, hvis sentrale myndigheter ønsker å påvirke satsingen på karrieresentre i sterkere grad enn i dag.

Rapporten 

Les hele rapporten her (PDF)

Les mer

Les mer på Probas nettsider