Foredrag til kongelig resolusjon om Verneplan for skog

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av følgende 53 nye skogreservater i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)