Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 24.04.2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-41 tiende ledd.

                                                      I

I forskrift 26. mars 1999 nr. 14 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 6-41 med deloverskrift og overskrift skal lyde:

§ 6-41. Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

§ 6-41-1. Sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Bestemmelsen i skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a gjelder ikke:

  1. I tilfeller der selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 prosent av låntakeren.
  2. I tilfeller der sikkerheten fra den nærstående parten er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren.

                                                      II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Tilhørende lov