Skatteloven

Finansdepartementet

Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Skatteloven regulerer skatteplikten for fysiske og juridiske personer (dvs. enkeltindivider og organisasjoner) i Norge. Loven omfatter formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, fylkeskommune og kommune, grunnrenteskatt til stat, naturressursskatt til fylkeskommune og kommune og tonnasjeskatt til stat.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser