Forskrift om pålegg om revisjon mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 2. mai 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-15 nr. 6, lov 17. juni 2005 nr. 67 (skattebetalingsloven) § 5-13b sjette ledd og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift(merverdiavgiftsloven) § 15-12a sjette ledd.

I

§ 1 Pålegg om revisjon
Pålegg om revisjon ilegges etter ligningsloven § 4-15, merverdiavgiftsloven § 15-12a eller skattebetalingsloven § 5-13b.

Det kan ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven § 2-1 eller pålegg etter ligningsloven § 4-15, merverdiavgiftsloven § 15-12a og skattebetalingsloven § 5-13b.

Det kan heller ikke gis revisjonspålegg på bakgrunn av feil i den løpende bokføringen, dersom årsregnskapet for den aktuelle perioden ennå ikke er fastsatt.

Ved etterfølgende fusjon av selskapet med annet selskap har pålegget virkning for hele det fusjonerte selskapet. Ved etterfølgende fisjon av selskapet har pålegget virkning for hvert selskap som inngår i fisjonen.

§ 2 Varsel
Før det gis pålegg om revisjon skal det sendes varsel med anledning til uttalelse innen en nærmere angitt frist. Fristen skal som hovedregel være to uker. Varsel skal være skriftlig og gjøre rede for hva saken gjelder.

Varsel kan unnlates når skattyter allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.

§ 3 Påleggets form og innhold
Et pålegg om revisjon skal være skriftlig. Bakgrunnen for pålegget skal fremgå, og det skal inntas en kort begrunnelse for pålegget.

Det skal fremgå klart av pålegget for hvilke regnskapsår pålegget om revisjon gjelder. Hvis pålegget gis innen de tre første månedene i regnskapsåret kan pålegget gjøres gjeldende for årsregnskapet for inneværende år.

I pålegget skal det gis opplysning om meldeplikt av revisor til Foretaksregisteret, og om konsekvensene av unnlatt oppfyllelse av meldeplikten.

Det skal settes en frist i pålegget for foretaket til å innhente erklæring fra revisor om at denne påtar seg oppdraget (villighetserklæring). Fristen skal normalt være seks uker, regnet fra den dag pålegget ble gitt.

§ 4 Klage over pålegg
Pålegg om revisjon kan påklages til Skattedirektoratet. Klagefristen på tre uker regnes fra det tidspunktet pålegget er kommet frem. Klagen settes fram for skattekontoret. Skattekontoret skal enten omgjøre vedtaket eller snarest mulig legge klagen fram for Skattedirektoratet.

§ 5 Melding til Foretaksregisteret om pålegg om revisjon
Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter ligningsloven § 4-15, merverdiavgiftsloven § 5-12a, eller skattebetalingsloven § 5-13b.

Meldingen skal inneholde opplysning om navn og organisasjonsnummer for det foretaket pålegget gjelder, samt hvilke regnskapsår pålegget gjelder for.

Meldingen skal sendes inn uten ugrunnet opphold etter klagefristens utløp, eller etter at Skattedirektoratet har truffet vedtak i klagesaken.

§ 6 Innsending av villighetserklæring fra revisor mv.
Foretaket skal sende en kopi av villighetserklæringen til skattekontoret innen den frist som er satt i pålegget om revisjon, jf. § 2.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

 

 

 

 

Tilhørende lov