§ 10-11 annet ledd annet punktum: Konvertering av fordring – presisering av tidligere uttalelse

Presisering av prinsipper for fastsetting av skatteposisjonen innbetalt kapital ved konvertering av fordring (av 18.08.2016)

I et svar til et advokatfirma den 5. mars 2015 har Finansdepartementet uttalt at ved konvertering av fordring skal skatteposisjonen innbetalt kapital fastsettes i samsvar med den selskapsrettslige verdien av aksjeinnskuddet. Det ble videre vist til at det selskapsrettslige innskuddsbeløpet normalt vil tilsvare virkelig verdi av aksjeinnskuddet. Det er reist spørsmål om hvordan denne uttalelsen er å forstå, og departementet ser grunn til å presisere prinsipper for fastsetting av skatteposisjonen innbetalt kapital ved konvertering av fordring.

Selskapsrettslig gjennomføring
Ved konvertering av fordring skjer det ikke et egentlig tingsinnskudd. Det beror på at selskapet ikke kan føre opp en fordring på seg selv i balansen, jf. aksjeloven §§ 2-7 og 10-12. I stedet gjøres innskuddsforpliktelsen opp ved motregning, jf. aksjeloven §§ 2-4 første ledd nr. 1 og 10-2 første ledd nr. 1. Ved slik motregning aksepteres det selskapsrettslig at verdien av aksjeinnskuddet settes til fordringens pålydende, selv om den reelle verdien av fordringen skulle være lavere. I slike tilfeller kan derfor selskapsrettslig verdi av aksjeinnskuddet bli satt høyere enn virkelig verdi av fordringen.

Skattemessig gjennomføring
I praksis og administrative uttalelser (jf. bl.a. uttalelse fra Finansdepartementet  inntatt i Utv. 2002 s. 183) er det lagt til grunn at ved ev. gevinst- og tapsberegning av konverterte fordringer, skal utgangsverdien i utgangspunktet settes til verdien av det vederlag som kreditor mottar. Ved utstedelse av nye aksjer vil utgangsverdien på fordringen da tilsvare virkelig verdi av disse aksjene. For å oppnå kontinuitet er det tilsvarende lagt til grunn at inngangsverdien på vederlagsaksjene må fastsettes i samsvar med fordringens utgangsverdi (dvs. verdien av aksjevederlaget). Verdien av aksjevederlaget vil i utgangspunktet tilsvare omsetningsverdien av fordringen på konverteringstidspunktet. Departementet viser for øvrig til Lignings-ABC «Aksjer – realisasjon» punkt 6.10.

Etter departementets syn må skatteposisjonen innbetalt kapital fastsettes i samsvar med fordringens utgangsverdi og motsvarende inngangsverdi på vederlagsaksjene. Det vil si at denne størrelsen er avgjørende selv om selskapsrettslig verdi av aksjeinnskuddet er høyere. Departementet viser for øvrig til Lignings-ABC «Aksjer – utbytte» punkt 8.4.2 og tidligere uttalelse, jf. Utv. 2002 s. 183.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                  Martin Børresen
                                                                                  lovrådgiver