§ 8-15 sjuende ledd: Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2013

Brev til Skattedirektoratet

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet beregnet normrenten for inntekståret 2013 til 2,1 prosent.

Med hilsen

Hallvard Rue e.f.
lovrådgiver

                                                            Kaja Stephensen
                                                            seniorrådgiver

 

Kopi: Norges Rederiforbund
         Sentralskattekontoret for storbedrifter