Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 26. november 2012 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), overgangsregel til § 9-3 sjette ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. november 2012 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), overgangsregel til § 9-3 sjette ledd. 

                                                             I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 9-3-3 andre ledd oppheves.

                                                             II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2013.

Tilhørende lov