§ 8-15 sjuende ledd: Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2012

Brev til Skattedirektoratet

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet har beregnet normrenten for inntekståret 2012 til 1,9 prosent.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Hallvard Rue
                                                             lovrådgiver

Kopi:  Norges Rederiforbund
         Sentralskattekontoret for storbedrifter