Forskrift om endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 13. januar 2017 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd.

I

Forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 endres slik:

§ 5-15-6 nytt ellevte ledd skal lyde:

(11) Fordel i form av at arbeidsgiver:
a) yter eller godtgjør utgifter til skjermet transport,
b) installerer eller dekker utgifter til installasjon av sikkerhetstiltak i ansattes bolig eller fritidsbolig, eller
c) yter eller godtgjør utgifter til særlig sikker bolig, regnes ikke som skattepliktig inntekt når sikkerhetstiltaket er tilrådd av politiet eller av Politiets sikkerhetstjeneste. Tilrådingen skal gjelde en angitt enkeltperson og eventuelt personer i samme husstand. Tilrådingen skal angi hva tiltaket skal bestå av og for hvilket tidsrom det skal gjelde. For tiltak under bokstav c er det en forutsetning for skattefritaket at den ansatte med sin husstand disponerer en egen privat bolig i tillegg, og ikke har skattepliktig leieinntekt av denne etter skatteloven § 7-2 første ledd. Er dette vilkåret ikke oppfylt, fastsetter Skattedirektoratet verdien av den private fordelen.

II

Endringene under I skal gjelde straks og med virkning fra og med inntektsåret 2016.

Tilhørende lov