Forsiden

§ 2-38: Fritaksmetoden - rekkevidden av regelen om 3 prosent inntektsføring

Vedrørende ny regel om inntektsføring omfatter inntekt som er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-38.

Vi viser til din henvendelse av 11. november 2008 om forslaget til endring i skatteloven § 2-38 sjette ledd. Forslaget innebærer at tre prosent av inntekt som er skattefri etter skatteloven § 2-38, likevel skal anses som skattepliktig inntekt. I henvendelsen spør du om overføring av aksjer innen skattekonsern etter skatteloven § 11-21 vil omfattes av forslaget.

Den nye regelen om inntektsføring omfatter inntekt som er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-38. Inntekt som er fritatt for beskatning etter skatteloven § 11-21 om konserninterne overføringer omfattes etter vår vurdering ikke av den nye regelen om inntektsføring av tre prosent av den skattefrie inntekten.


Med hilsen
Frode Kristiansen  e.f.
lovrådgiver

Hilde Widerberg
seniorrådgiver