§ 8-5: Vedrørende skadeforsikringsforetak og IFRS 17

Departementet har i dag uttalt at skadeforsikringsforetak for inntektsåret 2023 kan bruke IFRS 17 for beregning av avsetninger for skatteformål. Dette gjør at foretakene kan bruke de samme reglene for beregning av avsetninger for regnskaps- og skatteformål. Departementet vil fremover vurdere nærmere reglene om skattemessige avsetninger for store skadeforsikringsforetak.

Svar på henvendelse om behov for endringer i skatteregler for skadeforsikringsforetak

1 INNLEDNING
Finansdepartementet viser til henvendelse fra Finans Norge datert 16. november 2022. Det vises her til at forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak er endret for store skadeforsikringsforetak. Etter § 1-3 i forskriften er slike foretak fra og med 1. januar 2023 pålagt å anvende IFRS 17 (Forsikringskontrakter) i selskapsregnskapet. Det innebærer at regelen om avsetning i forskriften § 3-5 ikke gjelder. For skattemessig fradrag for avsetninger henviser skatteloven § 8-5 første ledd til forskriften § 3-5. Det er ikke er gjort noen endring i skatteloven etter at forskriften § 3-5 ikke lenger gjelder for store skadeforsikringsforetak. Finans Norge skriver at dette innebærer at store
skadeforsikringsforetak fra 1. januar 2023 blir pålagt å anvende ulike regnskapsregler for regnskaps- og skatteformål.

På denne bakgrunn ber Finans Norge om at Finansdepartementet vurderer behovet for endringer i skatteloven § 8-5, slik at store skadeforsikringsforetak kan velge å benytte IFRS 17 også for skatteformål. Finans Norge viser videre til høringsnotatet datert 1. juli 2021 om IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter, der Finansdepartementet uttalte at det ville vurdere nærmere behovet for endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak i lys av forslagene i høringsnotatet.

2 DEPARTEMENTETS VURDERING
Gjeldende skattelov § 8-5 første ledd viser til årsregnskapsforskriften for
skadeforsikringsforetak § 3-5 første ledd for beregning av avsetninger for
skadeforsikringsforetak. Årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak § 3-5 gir regler om beregning av avsetninger for ikke-opptjent bruttopremie, avsetning for ikke-avløp risiko og erstatningsavsetninger.

Fra og med 1. januar 2023 er store skadeforsikringsforetak med enkelte unntak forpliktet til å anvende IFRS 17 for regnskapsformål, jf. årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak § 1-3 første og annet ledd. Fra samme tidspunkt gjelder årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak § 3-5 ikke lenger for store skadeforsikringsforetak, jf. årsregnskapsforskriften § 1-3 første og annet ledd. Dette innebærer at store skadeforsikringsforetak etter skattelovens ordlyd er underlagt ulike skatte- og regnskapsmessige regler for beregning av avsetninger.

Skatteloven § 8-5 ble endret med virkning for inntektsåret 2018, da henvisningen til årsregnskapsforskriften § 3-5 ble innført. Før endringen ga skatteloven § 8-5 skadeforsikringsforetak fradrag for «avsetning til forsikringsfond eller annet fond som er nødvendig for å dekke eller sikre kontraktsmessig overtatte forpliktelser overfor de forsikrede». I Prop. 1 LS (2018-2019) punkt 6.1 uttales det at denne regelen ga fradrag for avsetninger til kostnader som det i noen tilfeller er lav sannsynlighet for at vil påløpe. I proposisjonen skriver departementet at dette innebærer et brudd med generelle tidfestingsprinsipper, samt gjør det vanskelig for skattemyndighetene å kontrollere om avsetningene var lovlige. For å ivareta formålet om å gi avsetninger mer i tråd med sannsynlig
fremtidige utbetalinger og samtidig sikre at det ble lettere for skattemyndighetene å etterprøve avsetningberegningene, ble skatteloven § 8-5 endret slik at avsetningsberegningene skulle gjøres etter de nevnte reglene i årsregnskapsforskriften § 3-5.

Departementet antar at IFRS 17 ivaretar både formålet om at store skadeforsikringsforetak vil få fradrag kun for sannsynlige fremtidige utbetalinger, og formålet om å gjøre det lettere å etterprøve om avsetningene er lovlige. Det fremstår for øvrig ikke som beregning av
avsetningene i særlig grad vil bli forskjellig etter årsregnskapsforskriftens § 3-5 og IFRS 17 for inntektsåret 2023. Departementet finner ut fra reglenes formål og virkning å kunne legge til grunn at store skadeforsikringsforetak for inntektsåret 2023 kan velge å benytte IFRS 17 for skatteformål.

Mellomstore og små skadeforsikringsforetak er ikke forpliktet til å anvende IFRS 17 for regnskapsformål, men kan velge å anvende denne standarden for regnskapsformål. Dersom disse velger å anvende IFRS 17 for regnskapsformål, legger departementet til grunn at disse, som store skadeforsikringsforetak, også kan benytte IFRS 17 for skatteformål for inntektsåret 2023.

Departementet vil fremover vurdere nærmere reglene om skattemessige avsetninger for store skadeforsikringsforetak.

 

Med hilsen
Kari Alice Frønsdal e.f.
avdelingsdirektør
                                                  Benedikte Frøseth
                                                  rådgiver