§ 10-50 annet ledd bokstav b: Anmodning om tolkningsuttalelse - forståelsen av uttrykket innkjøpsforetak i skatteloven

Vedrørende anmodning om tolkningsuttalelse - forståelsen av uttrykket innkjøpsforetak i skatteloven § 10-50 annet ledd bokstav b

Vi viser til brev av 17. mars 2011 vedrørende beskatning av samvirkeforetak.

I brevet stilles det spørsmål om en sammenslutning som på en nærmere beskrevet måte medvirker til innkjøp for sine medlemmer, kan anses som et innkjøpsforetak etter skatteloven § 10-50 annet ledd bokstav b, og dermed komme inn under de særlige bestemmelsene i skatteloven § 10-50 første ledd om skattemessig behandling av etterbetalinger etter samvirkeloven § 27.

Departementet behandler vanligvis ikke saker som angår enkeltskattyteres forhold. Det er en forutsetning at slike saker skal behandles av skattekontoret.
Vi skal likevel på generelt grunnlag bemerke at bestemmelsen i skatteloven § 10-50 annet ledd bokstav b omfatter samvirkeforetak som kjøper inn forutbestilte varer, og fordeler disse varene til medlemmene. Et foretak som medvirker til inngåelse av  avtaler om avsetning av varer mellom en tredjepart og medlemmene i foretaket, og som mottar provisjon for denne virksomheten, kan etter departementets oppfatning ikke karakteriseres som et innkjøpsforetak etter skatteloven § 10-50 annet ledd bokstav b.

I brevet av 17. mars 2011 er det videre stilt spørsmål om utbetalingene til medlemmene som har sitt grunnlag i provisjon som er mottatt av foretaket, skal behandles som utbytte skattemessig, jf. skatteloven § 10-11. Det legges til grunn at disse utbetalingene er etterbetaling etter samvirkelova § 27.

Etterbetaling etter samvirkelova § 27 må etter departementets syn anses som overskuddsanvendelse. Samvirkeforetak som ikke omfattes av skatteloven § 10-50 annet ledd, har derfor ikke fradragsrett for slike utdelinger. Etterbetalinger må etter departementets oppfatning anses som utbytte, jf. skatteloven § 10-11 annet ledd. I skatteloven § 10-11 sjette ledd er det gjort unntak fra utbyttedefinisjonen for etterbetaling ”som nevnt i § 10-50 første ledd”. Departementet legger til grunn at dette unntaket bare gjelder etterbetaling fra samvirkeforetak som omfattes av skatteloven § 10-50 annet ledd. Dette innebærer at etterbetaling fra samvirkeforetak som ikke omfattes av skatteloven § 10-50 annet ledd, skattemessig skal behandles som utbytte hos mottakeren.

Med hilsen
Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                                        Hallvard Rue
                                                                                                           lovrådgiver

 

Kopi:  Skattedirektoratet
Skatt Midt-Norge