Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999

Fastsatt av Finansdepartementet 9. september 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue § 9-14

Fastsatt av Finansdepartementet 9. september 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue § 9-14

I forskriften gjøres følgende endringer:

                                               I

§ 9-14-1 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Gevinst og tap på eiendel som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a som tidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde, reduseres forholdsmessig for den del av skattyters eiertid som driftsmidlet ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde. Dersom skattyter kan kreve fradrag i skatt etter skatteloven § 9-14 tolvte ledd, skal det ikke foretas reduksjon av gevinst etter dette ledd for den tidsperioden som gevinstskatten til den andre staten knytter seg til. Bestemmelsen i dette ledd gjelder ikke for tilfeller som nevnt i tredje ledd. Bestemmelsen gjelder heller ikke i tilfeller der eiendelen har fått ny inngangsverdi etter skatteloven § 9-14 ellevte ledd.

§ 9-14-2 fjerde ledd oppheves.

§ 9-14-2 femte ledd blir fjerde ledd.

§ 9-14-3 tredje ledd oppheves.

§ 9-14-3 fjerde og femte ledd blir tredje og fjerde ledd.

Ny § 9-14-4 med overskrift skal lyde:

§ 9-14-4. Beregning av fradrag for tenkt skatt
(1) Når det ikke foreligger en kjent markedsverdi, skal utgangsverdien ved beregning av fradrag for tenkt skatt etter skatteloven § 9-14 sjuende ledd fastsettes ved skjønn. Norske regler legges til grunn for verdsettelsen, jf. skatteloven § 9-14 åttende ledd.

(2) Ved beregning av fradrag for tenkt skatt etter skatteloven § 9-14 sjuende ledd, der eiendelen eller forpliktelsen er gitt tilknytning til den andre EØS-statens beskatningsområde etter anskaffelse eller inntak i norsk beskatningsområde, settes inngangsverdien til markedsverdien på tilknytningstidspunktet med fradrag for faktiske avskrivninger i den andre EØS-staten. Dersom verdien beregnet etter foregående punktum er lavere enn den skattemessige verdien på tidspunktet som nevnt i skatteloven § 9-14 første ledd første punktum, settes inngangsverdien til den skattemessige verdien på sistnevnte tidspunkt.

(3) Ved beregning av fradrag for tenkt skatt etter skatteloven § 9-14 sjuende ledd gis reglene i skatteloven §§ 16-20 til 16-29 anvendelse så langt de passer.

Ny § 9-14-5 med overskrift skal lyde:

§ 9-14-5. Oppgave med beregning av gevinst
Det skal leveres oppgave over eiendeler og forpliktelser som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd, med beregning av gevinst, sammen med selvangivelsen for det år gevinsten er innvunnet, jf. skatteloven § 9-14 første ledd første punktum.

                                                 II

Endringen under I § 9-14-1 trer i kraft straks med virkning for gevinst ved uttak fra norsk beskatningsområde fra og med 15. mai 2012, og med virkning for tap ved uttak fra norsk beskatningsområde fra og med 24. april 2013.

Endringene under I §§ 9-14-2, 9-14-3 og 9-14-4 trer i kraft straks med virkning for uttak fra norsk beskatningsområde fra og med 15. mai 2012.

Endringene under I § 9-14-5 trer i kraft straks.

Tilhørende lov