§ 11-7: Problemstillinger knyttet til skattefri fusjon

Gjelder to problemstillinger knyttet til skattefri fusjon.

Vi viser til deres opprinnelige henvendelse av 2. november 2010 vedrørende skattespørsmål knyttet til fusjon, samt etterfølgende telefonsamtaler om senere ligningspraksis og avgrensning av enkelte problemstillinger. Vi beklager at dere ikke har fått svar på henvendelsen tidligere.

1.      Innledning
Henvendelsen gjelder to problemstillinger knyttet til skattefri fusjon. Det første spørsmålet er om en kapitalforhøyelse ved skattefri fusjon må bygge på et bytteforhold basert på virkelig verdi, i de tilfeller der fusjonsvederlaget består i en oppskrivning av pålydende på aksjene i det overtagende selskapet. Det bes videre om en avklaring på om en omvendt mor-datterfusjon kan gjennomføres uten kapitalforhøyelse i datterselskapet, i tilfeller der morselskapet før fusjonen eier alle aksjene i datterselskapet.

2.    Fusjon med oppskrivning av eksisterende aksjers pålydende – krav til bytteforhold
Ved fusjon er det et krav etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 13-2 at aksjeeierne i det overdragende selskapet får vederlagsaksjer i det overtakende selskapet. I en uttalelse av 12. september 2001 uttalte imidlertid Justisdepartementet at fusjoner selskapsrettslig også kan gjennomføres med oppskrivning av pålydende på aksjene i det overtakende selskapet som vederlag.

I ligningspraksis er det etter dette lagt til grunn at slike transaksjoner også kan gjennomføres uten skatteplikt når eiersammensetningen i det overdragende og det overtakende selskapet er den samme. Det er videre lagt til grunn at kapitalforhøyelsen ikke må bygge på et bytteforhold i slike tilfeller. Kontinuiteten på eiernivå ivaretas her ved at skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskapet videreføres på de eksisterende aksjene i det overtakende selskapet, og den identiske eiersammensetningen forhindrer verdiforskyvninger mellom aksjonærene. Departementet viser blant annet til BFU 17/11, der Skattedirektoratet uttalte at fusjonen kunne gjennomføres til bokførte verdier, uten at det var nødvendig å verdsette selskapene og beregne bytteforhold. Det uttales videre at skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskap må omfordeles slik at skatteposisjonene på den eldste aksjen i det overdragende selskapet omfordeles på den eldste aksjen i det overtakende selskap mv., da det på denne måten opprettholdes størst mulig grad av skattemessig kontinuitet.

Departementet har ingen merknader til de vurderingene og løsningene som legges til grunn i nevnte BFU, når det gjelder adgangen til skattefri fusjon og spørsmålet om videreføring av skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskapet.

3.      Omvendt mor-datterfusjon og egne aksjer som vederlag
Det reises videre spørsmål om en omvendt mor-datterfusjon kan gjennomføres skattefritt uten kapitalforhøyelse i datterselskapet, dersom beholdningen av egne aksjer som datterselskapet mottar som følge av fusjonen, benyttes som vederlag til aksjeeierne i morselskapet. I henvendelsen er det forutsatt at morselskapet før fusjonen eier alle aksjene i datterselskapet og at det også har eiendeler utover aksjene i datterselskapet.

En omvendt mor-datterfusjon, som innebærer at et morselskap innfusjoneres i sitt datterselskap, omfattes ikke av det forenklede regelverket i aksjelovgivningen om ordinære mor-datterfusjoner. Slike fusjoner må derfor gjennomføres etter de alminnelige regler om fusjon. Departementet forutsetter at den omvendte mor-datterfusjonen selskapsrettslig gjennomføres i henhold til kapittel 13 i aksjelovene, jf. henvisning i sktl. § 11-2 første ledd.

Det er ikke gitt særskilte skatteregler om utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med fusjoner. Etter departementets syn kan det ikke oppstilles et skattemessig vilkår om kapitalforhøyelse i det overtakende datterselskapet for at en omvendt mor- datterfusjon skal kunne gjennomføres skattefritt. Departementet legger til grunn at det avgjørende er at en slik fusjon gjennomføres i tråd med kravene til eierkontinuitet og skattemessig kontinuitet i skatteloven § 11-7. Dette synes også å være i tråd med ligningspraksis, jf. bla. BFU 22/09 og BFU 14/12.

Med hilsen

Frode Kristiansen   e.f.
lovrådgiver

Tomas Wangen
seniorrådgiver