Allmennaksjeloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

Denne loven gjelder allmennaksjeselskaper. Med allmennaksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, og som i vedtektene er betegnet som allmennaksjeselskap, og som er registrert som allmennaksjeselskap i Foretaksregisteret.

Denne loven gjelder allmennaksjeselskaper. Med allmennaksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, og  som i vedtektene er betegnet som allmennaksjeselskap, og som er registrert som allmennaksjeselskap i Foretaksregisteret.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser