§ 7-2 - Aksjeloven § 7-2 - valg av revisor

Saksnummer: 2000/03386 E AS/ATV

 

Dato: 27.04.2000

 

Aksjeloven § 7-2 - valg av revisor

Vi viser til brev 14. februar.

Spørsmålet er om styret i et aksjeselskap alltid må innkalle generalforsamlingen for å velge ny revisor, eller om det kan tenkes særlige forhold som medfører at styret selv kan foreta valg av ny revisor.

Etter aksjeloven § 7-1 første ledd ligger kompetansen til å velge aksjeselskapets revisor hos generalforsamlingen. Denne bestemmelsen gjelder utvilsomt også dersom revisors oppdrag opphører før tjenestetiden, og valget skjer med grunnlag i aksjeloven § 7-2 annet ledd. Styrets oppgave etter denne bestemmelsen er begrenset til å ”sørge for” valg av ny revisor. Dette skjer ved at styret innkaller til generalforsamling, jf. § 5-8 første ledd. Generalforsamlingens kompetanse etter § 7-1 første ledd kan ikke delegeres til styret.

Etter Lovavdelingens syn har styret heller ikke på annet grunnlag kompetanse til å velge ny revisor. At arbeidsomfang og kostnader ved å avholde ekstraordinær generalforsamling for å få valgt ny revisor er uforholdsmessig store, kan ikke gi grunnlag for at styret kan utøve den kompetansen som her ligger hos generalforsamlingen.

Konklusjonen blir etter dette at styret selv ikke kan foreta valg av revisor, selv om det i det enkelte tilfellet foreligger særlige forhold som kunne tale for at styret burde ha slik kompetanse. Vi bemerker for ordens skyld at aksjeloven ikke oppstiller noe krav om minste antall fremmøtte for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.

Vi bemerker videre at adgangen til å benytte seg av fullmektig, jf. § 5-2 første ledd, antagelig ville kunne løse noen av de praktiske problemene som er nevnt i Deres brev.