§ 21-2 - Regnskapsmessig behandling av fusjon

Saksnummer: 1998/12432 E TO

 

Dato: 28.10.98

 

Regnskapsmessig behandling av fusjon

Vi viser til brev 22 oktober 1998, hvor Finansdepartementet ber om en vurdering av overgangsbestemmelsen i allmennaksjeloven 1997 § 21-2 nr 17. Det følger av denne bestemmelsen at en fusjon som er besluttet i ett av de selskaper som deltar i fusjonen før loven trer i kraft, kan gjennomføres og registreres i Foretaksregisteret etter de regler som gjaldt tidligere. Spørsmålet er om denne bestemmelsen regulerer den regnskapsmessige behandlingen av fusjon, og om den innebærer at en fusjon som er besluttet i et av de fusjonerende selskapene før årsskiftet, kan gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet etter de någjeldende regnskapsreglene.

1. Den regnskapsmessige behandlingen av fusjon i forbindelse med overgangen til den nye regnskapsloven og den nye allmennaksjeloven reiser etter det vi kan se to hovedspørsmål. For det første må man ta stilling til det regnskapsmessige virkningstidspunktet, med andre ord fra hvilket tidspunkt fusjonen skal gjennomføres regnskapsmessig. For det annet reiser det seg et spørsmål om fusjonen skal gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet etter reglene i aksjeloven 1976 eller om det er den nye regnskapslovens regler - som har transaksjonsprinsippet som hovedregel - som skal få anvendelse. Svaret på det første spørsmålet må etter vårt syn - med mindre lovene gir holdepunkter for noe annet - få direkte betydning for svaret på det andre spørsmålet, slik at det er det regnskapsmessige virkningstidspunktet som avgjør hvilken av de to lovene som regulerer den regnskapsmessige behandlingen for øvrig.

2. Allmennaksjeloven 1997 og regnskapsloven 1998 trer i kraft 1 januar 1999. Frem til dette tidspunktet gjelder aksjeloven 1976, herunder regn­skapskapitlet i kapittel 11. Dette innebærer at frem til årsskiftet er det regnskapsreglene i aksjeloven 1976 som er bestemmende for hvilket tidspunkt en fusjon regnskapsmessig skal anses å få virkning fra. Dette medfører igjen at dersom det skulle følge av gjeldende regnskapsregler at fusjonen skal få regnskapsmessig virkning fra før 1 januar 1999, er det dette tidspunktet som må legges til grunn, og den regnskapsmessige behandlingen må gjennomføres etter kontinuitetsprinsippet.

3. 1 januar 1999 trer det i kraft en ny aksjelov og allmennaksjelov og en ny regnskapslov. Fra dette tidspunktet reguleres den selskapsrettslige siden av fusjon av aksjeloven/allmennaksjeloven, mens den regnskapsmessige siden reguleres av regnskapsloven. Det naturlige utgangspunktet er da at overgangsspørsmål som gjelder selskapsrettslige forhold reguleres av overgangsreglene i aksjeloven/allmennaksjeloven, mens overgangs­spørsmål som gjelder regnskapsmessige forhold reguleres av regnskaps­loven. Når det gjelder allmennaksjeloven § 21-2 nr 17, er meningen med denne bestemmelsen å ta stilling til om det er aksjeloven 1976 eller allmennaksjeloven 1997 som skal få anvendelse i tilfeller hvor opphev­elsen av den gamle loven og ikrafttredelsen av den nye loven finner sted i løpet av prosessen med å gjennomføre en fusjon. Når allmennaksjeloven bare regulerer den selskapsrettslige siden av en fusjon, er det nærliggende å forstå allmennaksjelovens overgangsregel slik at også den bare regulerer selskapsrettslige forhold. Vi mener det burde ha kommet klarere til uttrykk i lovteksten eller forarbeidene dersom § 21-2 nr 17 var ment å skulle forstås slik at den også skulle regulere regnskapsmessige spørsmål.

4. Når det gjelder regnskapsloven, er det verken i loven eller i forskrift fastsatt nærmere overgangsbestemmelser om fusjon. Dette innebærer at dersom virkningstidspunktet ikke allerede er inntrådt (jf punkt 2), er det fra 1 januar 1999 den nye regnskapsloven som regulerer spørsmålet om hvilket regnskapsmessig virkningstidspunkt som skal legges til grunn. Når virkningstidspunktet inntreffer etter årsskiftet, er det også den nye regnskapsloven som regulerer den regnskapsmessige behandlingen for øvrig.

5. Som det fremgår av punkt 3, mener vi at allmennaksjeloven § 21-2 nr 17 bare regulerer den selskapsrettslige siden av fusjon. Vi finner imidlertid grunn til å bemerke at selv om man skulle mene at allmennaksjeloven § 21-2 nr 17 skal forstås slik at den også gir overgangsregler for den regn­skapsmessige behandlingen av en fusjon, vil ikke det nødvendigvis ha som konsekvens at fusjonen kan gjennomføres etter kontinuitetsprin­sippet. Selv om man også når det gjelder regnskapsmessige spørsmål skulle vurdere fusjonen etter «de regler som gjaldt tidligere», må man først ta stilling til hvilket tidspunkt som etter disse reglene er det riktige regnskapsmessige virkningstidspunktet, og på dette grunnlaget bestemme om det er de gamle eller de nye regnskapsreglene som gjelder, jf punkt 1. Å slutte på grunnlag av § 21-2 nr 17 at det er kontinuitetsprinsippet etter aksjeloven 1976 som gjelder for fusjonen, og som følge av dette trekke den konklusjon at fusjonen må gis regnskapsmessig virkning i 1998, er etter vårt syn å stille spørsmålene i feil rekkefølge.