§ 4-8 - Krav om samtykke ved pantsettelse av aksjeleiligheter

Saksnummer: 2000/06023 E LST/AM

 

Dato: 27.11.2000

 

Krav om samtykke ved pantsettelse av aksjeleiligheter

Vi viser til brev 28. august 2000 hvor OBOS spør om eieren av en aksjeleilighet må innhente samtykke fra boligaksjeselskapets styre for å kunne pantsette sin aksjeleilighet.

Hvilken rett en eier har til å pantsette sin aksjeleilighet, må vurderes konkret for det enkelte selskapet. Utgangspunktet er at en har rett til dette, og at en ikke trenger noe samtykke fra styret for å kunne overdra eller pantsette en aksjeleilighet, jf. aksjeloven § 4‑8 første ledd og § 4‑15 første ledd. Retten til å overdra eller pantsette kan likevel være begrenset i vedtektene, som for eksempel kan bestemme at en må ha styrets samtykke til dette.

I Deres brev påpekes det at mange boligaksjeselskaper har vedtektsbestemmelser om at styret må samtykke til ervervet av en aksje/aksjeleilighet. Slike vedtekter kunne gis med hjemmel i aksjeloven 1976 § 3‑4. Ordningen er videreført i aksjeloven 1997 § 4‑15 annet ledd. Etter § 4‑15 annet ledd følger kravet til samtykke av loven, men slik at det kan fastsettes i vedtektene at samtykke ikke skal kreves. Samtykkereglene gir styret en kontroll med hvem som skal erverve aksjer, og styret kan dermed hindre uønskede deltakere i boligaksjeselskapet. Reglene griper likevel ikke inn i eierens rett til overdra aksjer, og de medfører dermed heller ingen begrensinger i adgangen til å pantsette pga. panteloven § 1‑3 annet ledd. Dette viser seg bl.a. ved at manglende samtykke normalt ikke medfører en tilbakeføring til overdrageren, jf. aksjeloven § 4‑17. Selv om styret kan kreve å godkjenne en fremtidig erverver, kan altså eieren pantsette sin aksjeleilighet uten samtykke. Styret vil på den annen side ha rett til å godkjenne erververen ved et eventuell tvangssalg.

Dette synet kommer også til uttrykk i forarbeidene til den nye aksjeloven, jf. kommentaren til § 3‑3 på side 117 i NOU 1996: 3 (som svarer til § 4‑8 i loven, jf. Ot. prp. nr. 23 (1996‑97) side 137):

"Utvalget foreslår i utkastet kap 3 III og IV lovfestet samtykkekrav ved eierskifte mv og forkjøpsrett for selskapets aksjeeiere. Panteloven § 1‑3 annet ledd medfører ikke en begrensing i pantsettelsesadgangen som følge av disse endringene. Den nevnte bestemmelsen i panteloven sier at når en rett ikke kan avhendes eller bare avhendes på visse vilkår, gjelder det samme med hensyn til å pantsette retten. Den pantsettelsesadgangen som følger av utkastet § 3‑3 første ledd må derfor forstås som en presisering i forhold til den generelle bestemmelsen i panteloven § 1‑3 annet ledd uten hensyn til hvordan bestemmelsen i panteloven ellers er å forstå".