§§ 10-9 og 10-13 - Bruk av særskilt konto ved kapitalforhøyelser med kontant innbetaling

Saksnummer: 2001/07872 EP AS/KR

 

Dato: 12.11.2001

 

Bruk av særskilt konto ved kapitalforhøyelser med kontant innbetaling

Vi viser til brev 30. august 2001.

1.            Lovavdelingen er enig i konklusjonen i notat 22. mai 2001 fra advokatfirmaet Thommessen Krafting Greve Lund om at aksjeloven og allmennaksjeloven § 10-9 annet ledd siste punktum kun krever at revisor skal bekrefte at midlene er mottatt av selskapet.

2.     I brevet 30. august spørres det videre om ”hva foretaket kan gjøre for å rette opp forholdet dersom formalreglene ikke er fulgt”. Vi må her nøye oss med følgende merknader, uten at vi har anledning til å gå inn på spørsmålet i full bredde:

Dersom særskilt konto ikke skal opprettes ved kapitalforhøyelser i aksjeselskaper, må det fastsettes i ”generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse”, jf. aksjeloven § 10-13 annet ledd. Dersom selskapet også ønsker å benytte de innbetalte beløpene før kapitalforhøyelsen er registrert, må også det fastsettes særskilt i generalforsamlingens beslutning, jf. aksjeloven § 10‑13 annet ledd. Ordlyden i aksjeloven § 10-13 annet ledd åpner ikke for at generalforsamlingen etter at beslutningen om kapitalforhøyelse er truffet, kan reparere manglende innbetaling på særskilt konto ved å treffe en ny beslutning om at regelen i aksjeloven § 10-13 første ledd ikke vil bli fulgt.

Aksjeloven § 10-13 annet ledd er i forarbeidene begrunnet med at det ”særlig i mindre aksjeselskaper kan være behov for å få tilgang til det innbetalte straks av hensyn til finansiering av prosjektet”, jf. NOU 1996: 3 side 168 annen spalte. Aksjelovutvalget understreker samme sted at en slik unntaksregel er mindre betenkelig i aksjeselskap fordi forholdene er mer oversiktlige enn i allmennaksjeselskaper, slik at tegnerne lettere kan skaffe seg oversikt over risikoen ved å betale. Likevel understreker Aksjelovutvalget at forutsetningen for å benytte unntaksregelen er at ”aksjetegnerne får informasjon om dette slik at de kan vurdere den risiko de derved påtar seg”, jf. NOU 1996: 3 side 168 annen spalte. Disse uttalelsene taler for at unntaksadgangen etter aksjeloven § 10-13 annet ledd er begrenset til tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om å forhøye aksjekapitalen, og Lovavdelingen legger til grunn at aksjeloven § 10-13 annet ledd ikke gir adgang til å fatte en slik beslutning på et senere tidspunkt.

Allmennaksjeloven inneholder ingen tilsvarende unntaksadgang som i aksjeloven § 10-13 annet ledd.