§§ 6-1, 6-11 og 6-11 a - Allmennaksjelovens regler om kjønnsbalanse - tilfeller der et styremedlem har fratrådt

Saksnummer: 200800529 EP ASL Dato: 29.01.2008


Allmennaksjelovens regler om kjønnsbalanse – tilfeller der et styremedlem har fratrådt

Vi viser til brev fra Foretaksregisteret 22. januar 2008. I brevet spørres om reglene i allmennaksjeloven § 6-11 a gjelder for det valgte styret også i tilfelle der et styremedlem har fratrådt sitt verv. Spørsmålet er med andre ord om kravene til kjønnsbalanse skal vurderes i forhold til det valgte styret eller i forhold til de gjenværende styremedlemmene i et tilfelle der et styremedlem har fratrådt.

Vi vil bemerke at dette spørsmålet ikke er spesielt for reglene i allmennaksjeloven § 6-11 a, men oppstår på samme måte ved anvendelsen av § 6-1 om krav til antall styremedlemmer og § 6-11 om krav til bosted. Alle disse reglene gjelder i forhold til de medlemmene av styret som til enhver tid etter loven utgjør selskapets styre. Dette vil i utgangspunktet være det valgte styret. Men dersom et styremedlem har fratrådt eller er avsatt i tråd med lovens regler om dette i allmennaksjeloven § 6-7, er det de gjenværende styremedlemmene som utgjør selskapets styre etter loven. Det vil da være tilstrekkelig at de gjenværende styremedlemmene oppfyller lovens krav.

Dersom situasjonen er den at det gjenværende styret etter at et styremedlem har fratrådt eller er avsatt, ikke oppfyller lovens krav, oppstår spørsmålet om selskapet likevel kan la valget av et nytt styremedlem utstå til neste generalforsamling etter reglene om suppleringsvalg i allmennaksjeloven § 6-8. Vi viser her til Lovavdelingens brev til Foretaksregisteret 23. november 2008, der det uttales at § 6-8 etter vårt syn gjelder også der det gjenværende styret ikke oppfyller bostedskravet i § 6-11 eller kravet til kjønnsbalanse i § 6-11 a.