§ 3-8 - Anmodning om tolkningsuttalelse vedrørende kravet til "rimelig samsvar" i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 annet ledd annet punktum

Brevdato: 04.07.2008

Anmodning om tolkningsuttalelse vedrørende kravet til ”rimelig samsvar” i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 annet ledd annet punktum

Vi viser til brev 25. juni 2008.

Vi er enig i at bestemmelsen i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 annet ledd annet punktum ikke kan forstås slik at den er til hinder for at det inngås avtale mellom et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap og dets eiere som innebærer at det vederlaget selskapet mottar, er mer verdt enn det vederlaget selskapet yter. Vi viser til gjennomgåelsen av rettskildene i brevet. Vi viser dessuten til at uansett hvordan man velger å lese § 3-8 annet ledd annet punktum på dette punktet, vil ikke denne bestemmelsen være til hinder for at generalforsamlingen godkjenner en avtale med dette innholdet, jf. § 3-8 første ledd første punktum.