Aksjeloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)

Denne loven gjelder aksjeselskaper. Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser