Aksjeloven 1976

Lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper

Tilhørende tolkningsuttalelser