§ 11-14 - Regnskapsregisteret - forståelse av aksjeloven § 11-14

Saksnummer: 1996/11575 E TO/AR

 

Dato: 31.10.1996

 

Regnskapsregisteret - forståelse av aksjeloven § 11-14

Vi viser til brev 2 oktober 1996 angående fortolkningen av aksjeloven § 11-14 annet ledd første punktum. Bestemmelsen setter som vilkår for forsinkelsesgebyr at årsoppgjør og revisjonsberetning "... ikke er sendt inn til Regnskapsregisteret innen 1. august ...". Spørsmålet er om dette skal forstås som et krav om innsendelse før 1 august, eller om det er tilstrekkelig med innsendelse i løpet av 1 august.

Ordlyden gir etter vårt syn ikke noe klart svar på dette spørsmålet. Vi er imidlertid tilbøyelig til å være enig med Brønnøysundregistrene i at det er mest nærliggende å lese lovteksten som et krav om innsendelse før 1 august. Dette støttes også av Ot prp nr 56 (1990-91) s 8 andre spalte hvor det heter at "... forsinkelsesgebyr skal påløpe dersom årsoppgjør m.v. ikke er sendt inn pr. 1. august ...". Vi forstår formuleringen slik at vurderingen av om innsendelsen er rettidig kan foretas allerede 1 august. Dette forutsetter at innsendelse har skjedd på et tidligere tidspunkt. Ubetinget avgjørende er dette likevel ikke, da det er usikkert om ordvalget er bevisst.

Siden loven er uklar og bestemmelsen gir hjemmel for utfyllende regl­er, kan problemet tenkes løst i forskrift. Forskrift 20 juni 1991 nr 394 om forsinkelsesgebyr ved for sen innsendelse av årsoppgjør og revi­sjonsberetning til Regnskapsregisteret § 3 første ledd bestemmer at forsinkelsesgebyr skal "... regnes fra og med 1. august i året etter regn­skapsåret". Her er skjæringstidspunktet klart presisert. Selv om bestem­melsen ikke uttrykkelig regulerer tidspunktet for innsendelse, virker det lite tvilsomt at en innlevering må anses forsinket fra samme tids­punkt som gebyret begynner å løpe. Dette kan også utledes av § 11-14 annet ledd tredje punktum og klare uttalelser i Ot prp nr 56 (1990-91) side 3 første spalte.

Et ytterligere moment finnes i formålet med annet ledd, jf lovendring 20 juni 1991 nr 37 og Ot prp nr 56 (1990-91). Da bestemmelsen ble gitt, var formålet ikke å endre fristreglene, men å skjerpe sanksjonene ved brudd på fristen. Før lovendringen var siste frist for innlevering 31 juli i henhold til første ledd, jf § 9-5 første ledd (med unntak for selskaper med avvikende regnskapsår). Vi er enig med Brønnøysundregistrene i at det har presumsjonen mot seg at meningen var å gjøre endringer i dette.

Konklusjonen må på denne bakgrunn bli at årsoppgjør og revisjons­beretning må sendes Regnskapsregisteret senest 31 juli.